مقدمه: در سال‌های اخیر علاقه‌مندی به سنگ‌نوردی به عنوان یک رشته‌ی مهیج و پرطرفدار به نحو چشمگیری افزایش یافته است. براساس برخی از نتایج، فعالیت ورزشی سنگین مانند سنگ‌نوردی ممکن است با بروز فشار اکسایشی موجبات صدمه به ماکرومولکولهای بدن و اختلال در بدن را فراهم نماید. یکی از موثرترین راه‌‌های مقابله با اثرات نامطلوب فشار اکسایشی ناشی از فعالیت‌های ورزشی سنگین مانند سنگ‌نوردی، استفاده از مکمل‌های ضد اکسایشی مانند کوآنزیم‌ Q10 است. با این حال، در رابطه با اثرات ضداکسایشی این ماده‌ی غذایی بر فشار اکسایشی ناشی از انجام فعالیت‌های ورزشی مطالعات جامعی صورت نگرفته است. از این‌رو، تحقیق حاضر به منظور تعیین تاثیر یک جلسه تمرین و مکمل‌سازی کوتاه‌مدت کوآنزیم‌Q10 بر مالون‌دی‌آلدهید، ظرفیت ضداکسایشی تام و کراتین‌کینازتام سرمی مردان سنگ‌نورد انجام شد. روش‌شناسی: 20 مرد سنگ‌نورد داوطلب (میانگین سنی3±21 سال، درصد چربی10 /2±14 /6 و اکسیژن مصرفی بیشینه15/ 4±38 /52 میلی‌لیتر/کیلوگرم/دقیقه) به طور تصادفی و دوسویه کور در دو گروه 10 نفره مکمل کوآنزیم‌ Q10 (2/5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن) و شبه‌دارو (5/2 میلی گرم دکستروز به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن) تقسیم شدند. همه‌ی آزمودنی‌ها پس از 14 روز مکمل‌سازی در یک قرارداد تمرینی سنگ‌نوردی(با شدت 65% توان هوازی) که شامل صعود 9 مسیر بر روی دیواره مصنوعی بود، شرکت نمودند. خون‌گیری درسه مرحله: 1- حالت پایه (قبل از مکمل‌سازی 14 روزه)، 2- پس از مکمل‌سازی(قبل از تمرین) 3- بلافاصله پس از قرارداد تمرینی انجام شد. شاخص‌های مالون‌دی‌آلدهید، ظرفیت ضد اکسایشی تام، کراتین کیناز تام سرمی، تعداد لکوسیت‌های خون محیطی و لاکتات پلاسما هر دو گروه طی این سه مرحله اندازه‌گیری شد. داده‌های حاصله به صورت میانگین و انحراف استاندارد با استفاده از آزمون‌های پس تعقیبی بونفرونی و تی مستقل با کمک نرم‌افزار SPSS 17 در سطح معنی‌داری 05 /0 بررسی شد. یافته‌های‌تحقیق: نتایج حاکی است که مصرف 14 روزه مکمل کوآنزیم Q10در حالت پایه بر ظرفیت ضداکسایشی‌تام و لاکتات پلاسما تأثیر معنی‌داری می‌گذارد(05/ 0<P). به علاوه، یک جلسه تمرین سنگ‌نوردی باعث افزایش معنی‌دار در مالون‌دی‌آلدهید، کراتین‌کیناز تام سرم و لکوسیت‌های خون محیطی شد(05/ 0<P). به طوری که مکمل‌سازی با کوآنزیمQ10 توانست از افزایش دامنه‌ی مالون‌دی‌آلدهید، لکوسیت‌های خون محیطی و هم‌چنین افت توان ضداکسایشی تام جلوگیری به عمل آورد(05 /0<P). از طرفی، لاکتات پلاسما و کراتین کیناز تام سرمی دو گروه تفاوت معنی‌داری پس از یک جلسه تمرین سنگ‌نوردی نداشت(05 /0>P). نتیجه‌گیری: یافته‌های این تحقیق نشان داد که یک جلسه تمرین سنگ‌نوردی و مکملسازی کوتاه مدت کوآنزیمQ-10 بر لاکتات پلاسما و ظرفیت ضد‌اکسایشی‌تام سرمی پایه مردان سنگ‌نورد تأثیر دارد. هم‌چنین، مکمل‌سازی توانست از افت توان ضداکسایشی تام و افزایش دامنه‌ی مالون‌دی‌آلدهید سرم و لکوسیت‌های خون محیطی ممانعت به عمل آورد. بنابراین، براساس نتایج مطالعه‌ی حاضر، مکمل‌سازی14 روزه کوآنزیمQ‌10 ممکن است از افت توان ضداکسایشی، آسیب‌های فشاراکسایشی و آسیب سلولی ناشی از انجام تمرینات سنگ‌نوردی در مردان سنگ‌نوردی بکاهد.
کد نوشتار : 163807