پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی، نیازهای اطلاعاتی اعضای نوجوان کتابخانه های عمومی‌تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی‌شهر اصفهان را مورد مطالعه قرار داد. هدف از این پژوهش شناخت و تعیین میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی جامعه پژوهش از منابع و خدمات عمومی‌ کتابخانه ها بوده و بدین منظور تعداد 328 عضو از میان 9418 نفر اعضای نوجوان به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با تعداد اعضای هر کتابخانه مورد بررسی قرار گرفت. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته چند گزینه ای با طیف لیکرت جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری اس. پی. اس. اس. استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که بیشترین انگیزه نوجوانان جهت استفاده از کتابخانه، رفع نیاز تحقیقاتی و انجام پروژه درسی و مهمترین روش استفاده از منابع، مشاوره با دوستان و آشنایان بوده است. مهمترین منابع مورد نیاز کتاب های کمک درسی، کتاب، کتاب های تست و مرجع و سپس مجلات بودند. همچنین نتایج نشان داد که مهمترین اولویت موضوعی نوجوانان به ترتیب فراوانی علوم، اطلاعات عمومی، صنعت و تکنولوژی، اختراعات و اکتشافات، هنر، ورزش و بازی و سرگرمی، آموزش و پژوهش، محیط زیست، فلسفه و دین، ادبیات، روانشناسی، بهداشت وسلامتی، جامعه شناسی و منابع مرجع بوده است. خدمات امانت دهی به عنوان مهمترین خدمات عمومی ‌تعیین شد و تنهااز بین ویژگی های دموگرافیک، بین میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی نوجوانان از منابع کتابخانه با رشته های مختلف تحصیلی نوجوانان تفاوت معناداری مشاهده شد.
کد نوشتار : 198108