سواد رسانه ای ، سواد جدید درقرن بیست ویکم است که توانایی در زمینه های دسترسی ، تحلیل ، ارزیابی ، برقراری ارتباط با پیام های رسانه ای دراشکال مختلف وتفکر انتقادی را شامل می شود. در تحقیق حاضر، وضعیت سواد رسانه ای دانش آموزان مقطع متوسطه و به طور خاص دانش آموزان سال چهارم دبیرستان های شهر کرمان بررسی شده است. مهمترین مساله تحقیق این است که : میزان سواد رسانه ای دختران و پسران دانش آموز مقطع متوسطه درچه سطحی است و ارتباط بین سواد رسانه ای و جنس،رشته های تحصیلی و پایگاه اقتصادی - اجتماعی چگونه است؟ انجام تحقیق حاضر به کمک روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه صورت گرفت. ابتدا پرسش نامه طراحی شد و براساس جامعه آماری تعریف شده، دراختیار400 دانش آموز قرارگرفت.پس از تکمیل شدن پرسش نامه ها ، درسطح آمار توصیفی و استنباطی، نتایج تحقیق استخراج گردید. براساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها مشخص شد:سوادرسانه ای دانش آموزان پسر از دانش آموزان دختر بالاتراست.همچنین بین سوادرسانه ای و رشته تحصیلی ارتباط معناداروجوددارد. به گونه ای که سواد رسانه ای دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک از دانش آموزان رشته علوم تجربی بیشتراست و دانش آموزان رشته علوم انسانی درسطح پایین تری از سواد رسانه ای نسبت به بقیه قراردارند. همچنین میان پایگاه اقتصادی- اجتماعی با سطح سوادرسانه ای رابطه معنادار، برقراراست. به طوری که دانش آموزان پایگاه اقتصادی - اجتماعی بالا تر از سطح سواد رسانه ای بالاتری نسبت به دانش آموزانی برخوردارهستند که خانواده های آنها در پایگاه اقتصادی - اجتماعی پایین تری قراردارند. این تفاوت برای استفاده از رسانه های مکتوب ، براساس پایگاه اقتصادی - اجتماعی معنادارنیست که به میزان پایین بودن مطالعه مطبوعات درجامعه دانش آموزی و خانواده ها برمی گردد. اما بین سطح پایگاه اقتصادی - اجتماعی با میزان استفاده از اینترنت رابطه معناداری وجوددارد و دانش آموزان پایگاه بالاتر، نسبت به دانش آموزانی که خانواده هایشان درپایگاه اقتصادی - اجتماعی پایین تری قراردارند، از اینترنت، بیشتر استفاده می کنند. این مطالعه نشان داد که به طورکلی سواد رسانه ای دانش آموزان سال چهارم متوسطه به عنوان خروجی های انسانی آموزش وپرورش، با میانگین کلی 69/2 درسطح متوسط است. نتایج تحقیق پرداختن به آموزش های سواد رسانه ای درمدارس را امری ضروری نشان می دهد که بایستی مورد توجه نظام آموزشی کشورقرارگیرد.
کد نوشتار : 166451