عدالت یکی از اهداف مهم حکومت اسلامی ‌‌‌است که در قرآن، نهج‌البلاغه و احادیث و روایات اسلامی تأکید بسیاری بر اجرا و رعایت آن شده ‌‌‌است. به گفته حضرت علی (ع)، عدل همان نظم‌‌‌ است یعنی هر چیزی را در جای خود قرار دادن. و از آنجا که دوام هر سازمان بستگی به‌‌‌ استحکام عناصر شکل‌دهنده آن دارد و مهمترین منبع هر سازمان نیز منابع انسانی آن می‌‌باشد، لذا جهت دوام آن سازمان به این منبع باید توجه ویژه داشت تا سازمان به اهداف خود نائل شده و نهایت کارایی را کسب کند. این پایان نامه با هدف بررسی شاخصهای عدالت در کلیه سطوح دانشگاه پیام نور مرکز تهران که جزئی از اجتماع بزرگ پیام نور است طراحی واجرا گردیده است و زمینه ها و بسترهای اجرای عدالت از دیدگاه متون اسلامی نظیر قرآن ونهج البلاغه و احادیث اسلامی مورد کنکاش واقع می گردد تا عدالتی که معصومین ما بر آن تاکید فراوان داشتند تجلی یابد. نمونه آماری مورد نظر از بین کارشناسان ، مدیران میانی و مدیران عملیاتی این دانشگاه انتخاب و عوامل عدالت اداری نیز توسط خبرگان اولویت بندی شد. برای اولویت بندی شاخصهای عدالت اداری ، دو نوع پرسشنامه تنظیم گردید و داده های تحقیق جمع آوری گشت .در تحقیق حاضر برای تدوین مبانی نظری، از مطالعات کتابخانه‌ای ‌‌‌استفاده شده ‌است و جهت گردآوری داده‌های مورد نیاز از روش اکتشافی از طریق تهیه پرسشنامه جهت نظرسنجی بهره‌گرفته شده ‌است: 1- ابتدا شاخصهای عدالت اداری با توجه به مبانی نظری مدریت اسلامی استخراج شده است. 2- با استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان مدلسازی شده است. 3- در سطح جامعه به اجرا درآمد. نوع تحقیق از لحاظ هدف، تحقیق کاربردی محسوب می‌‌شود. روش انجام تحقیق، روش توصیفی از نوع همبستگی - پیمایشی ‌‌‌است که شامل دو مرحله می‌‌باشد: از مطالعات کتابخانه‌ای جهت تعیین شاخصهای عدالت اداری و از روش میدانی براساس نظرسنجی از طریق پرسشنامه جهت گردآوری داده‌ها ‌‌‌استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از تجزیه و تحلیل توصیفی و تحلیل آمار توصیفی ‌‌‌استفاده می شود. پرسشنامه نیز بر اساس مقیاس 6 نقطه‌ای لیکرت بکارگرفته ‌می شود. براساس یافته‌های بدست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات، مشخص شد که اکثر شاخص‌های مورد بررسی در مورد عدالت اداری در دانشگاه پیام نور میانگین وزنی بالاتر از 3 بدست آورند که این نشان می‌دهد که بیشتر شاخص‌های عدالت اداری در سه حوزه فردی ، سازمانی و اجتماعی در دانشگاه پیام نور مرکز تهران اجرا می‌شود. هم چنین تمامی شاخص‌های عدالت اداری در حوزه فردی و اجتماعی همگی میانگین وزنی بالاتر از 3 بدست آورند. در پایان با ارائه رهنمودهای لازم برای اجرای شاخص‌های عدالت اداری در سه حوزه مذکور در دانشگاه پیام نور مرکز تهران ارائه شده است.
کد نوشتار : 192065