هدف این تحقیق، تعیین میزان تاثیر بازیهای دبستانی منتخب بر رشد حرکتی دانش‌آموزان دختر سال سوم مقطع دبستان منطقه 5 تهران است .
نمایه ها:
دختر | 
بازی | 
رشد | 
تهران | 
کد نوشتار : 38156