در عصر حاضر یافتن مکانی که تولید یا کسب و کار در آن انجام می شود بدون وابستگی به سیستم های فناوری اطلاعات شاید دوراز ذهن به نظر برسد به طور مثال سیستم های یکپارچه تولیدی- صنعتی ترکیبی ساخت یافته از اجزای متعدد سخت افزاری و نرم افزاری است که برای ارتباط و تبادل اطلاعات با یکدیگر از بستری مانند شبکه استفاده می نمایند. چنین سیستم هایی با وجود داشتن مزایای زیاد دارای معایبی نیز هستند. شاید بزرگترین عیب این سیستم ها تامین امنیت و یکپارچگی آنها در برابر مخاطرات فناوری اطلاعات و تبعات ناشی از اختلال در آنهاست. برای برطرف کردن این نقیصه طرح های سازمانی متفاوتی در حوزه های مختلف مانند امنیت، ایمنی، شرایط اضطراری، .... معرفی گردیده است که جامع ترین این طرح ها، طرح مقابله با بحران های فناوری اطلاعات یا ITCP است. یکی از صنایع مادر و مهم در هر کشور که پیشرفت آن نشان دهنده رشد و بالندگی کشور در فناوری های سطح بالا می باشد صنایع کشتی سازی است. فرآیند ساخت کشتی، فناوری های مرتبط و دانش کسب شده از آن، حاصل تلاش تیمهای مختلف و فعالیت گروهی بخشهای زیادی از یک صنعت کشتی سازی می باشد. ناگفته پیداست که بستر ارتباطی این فعالیتها و تیمها عمدتا زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری موجود در حوزه فناوری اطلاعات می باشد و آسیب دیدن این زیرساختها می تواند فرایند جریان کار را مختل کرده و ضررهای سنگینی به سیستم تحمیل نماید. بنابراین برای اطمینان از تداوم جریان کار در هنگام بروز حملات و حوادث مرتبط با فناوری اطلاعات تهیه و اجرای ITCP اجتناب ناپذیر به نظرمی رسد. دراین پایان نامه الزامات، شرایط، روند تدوین ITCPو نمونه ای از آن برای یک صنعت تشریح شده است که می توان به عنوان الگویی برای سایر محیط های تجاری، صنعتی و اداری استفاده نمود.
کد نوشتار : 204645