حاکمیت فناوری اطلاعات از آن جهت که از معنای کلمه حاکمیت برمی آید (تصمیم گیری، هدایت، نظارت) امروزه در سازمان های فناوری اطلاعات اهمیت پیدا کرده است. توجه به تعریف حاکمیت فناوری اطلاعات، محدوده آن، نتایج و اثراتی که برای سازمان فناوری اطلاعات به ارمغان می آورد حائز اهمیت است. از طرفی سیر فزاینده پارادایم سرویس گرایی در سازمانها از سه جنبه فناوری، کسب و کار و معماری کاربردها، نگرش جدیدی بر سازمانهای امروزی تعریف می کنند و ورود آن به مباحث کسب و کار و مدیریت سازمان، نحوه تطابق و سازگاری سازمان با این مقوله جدید موضوع قابل توجهی خواهد بود. مدیران سازمان ضمن اینکه باید این پارادایم جدید و نحوه تاثیر آن بر مولفه های مختلف سازمان را بشناسند، بایستی در مورد پذیرش و نحوه حرکت به سمت آن تصمیم گیری نمایند. حاکمیت فناوری اطلاعات، یک راه حل قابل بررسی برای نحوه تطابق و سازگاری سازمان با سرویس گرایی می باشد. در واقع سازمانها برای اطمینان از نحوه سازگاری و نهایتا تصمیم گیری در زمینه سرویس گرایی نیازمند شناسایی مزایا و چالشهای سرویس گرایی هستند و اینکه چگونه می توانند بیشترین استفاده را از قابلیتهای سرویس گرایی داشته باشند درحالیکه ریسک ناشی از این پارادایم جدید را به کمترین مقدار کاهش دهند. در این گزارش به طور واضح به دنبال کشف ارتباط بین حاکمیت فناوری اطلاعات و سرویس گرایی و قابلیتهای حاکمیت فناوری اطلاعات جهت کاهش چالشهای پذیرش سرویس گرایی هستیم. این پژوهش با رویکرد کمی و کیفی و استراتژی مطالعه اسنادی و پیمایش انجام شده است. 2 متغیر قابلیت حاکمیت فناوری اطلاعات و ویژگی ها و چالشهای سرویس گرایی را تعریف نمودیم و از بخش مرور ادبیات عوامل مرتبط با این دو متغیر را استخراج کردیم. سپس با استفاده از روش پیمایش و جمع آوری نظر خبرگان پرسشنامه ای که این عوامل و اثر آن بر یکدیگر را مورد ارزیابی قرار دهد طراحی و اجرا شد. در نتیجه انجام این پژوهش این نتیجه بدست آمد که سطح پذیرش سرویس گرایی در سازمانها با پذیرش و اجرای ساختار ها، فرایندها و مکانیزمهای حاکمیت فناوری اطلاعات مرتبط است. از نظر خبرگان و صاحبنظران حاکمیت فناوری اطلاعات موجب کاهش چالشهای سرویس گرایی می شود و میزان ریسک حاصل از پذیرش پارادایم جدید سرویس گرایی کاهش یافته، میزان موفقیت اجرای پروژه های مرتبط افزایش می یابد. حاکمیت فناوری اطلاعات باعث تسهیل ارزیابی نتایج پذیرش سرویس گرایی می شود، همچنین میزان پشتیبانی فناوری سرویس گرایی از استراتژی سازمان با بکار گیری مناسب مکانیزمهای حاکمیت فناوری افزایش خواهد یافت.
کد نوشتار : 163149