بررسی عاشورا و پیوند آن بادفاع مقدّس ، علاوه بر نشان دادن لحظات معنوی وعاشورایی جبهه ها و رزمندگان ، پژوهشگران و ادیبان را دردرک بهتر ادبیات عاشواریی دفاع مقدّس و رسالت آثار ادبی کمک می کند.شعرعاشورایی که نقطه ی آغازش به قبل ازعاشورا برمی گردد،پس از گذراندن سال ها فراز و فرود به نحو زیبایی در هشت سال جنگ تحمیلی به ادبیات دفاع مقدس پیوند می خورد و منشأ تحوّلی بزرگ ورستاخیزی ادبی در ادبیات عاشورایی این مرز و بوم می شود . با توجه به گستردگی شعر دفاع مقدس ومجموعه های اشعار ،به روش کتابخانه ای، نزدیک به بیش از 256کتاب، مرتبط با موضوع تحقیق ،اعم از مجموعه های شعر و مقالات، مطالعه و فیش برداری گردید ودر ضمن تحقیق به نقد و بررسی آنها پرداخته شد.نکته ی قابل توجّه در این اثر این است که با گذشت بیش از دو دهه از پایان جنگ تحمیلی ،هنوز پژوهشی در خور ،در حوزه ی عاشورا در شعر دفاع مقدّس در حدّ واندازه ی یک پایان نامه، صورت نگرفته است وشاید این کار اولین در نوع خود باشد .این پایان نامه با نگرشی همه جانبه سعی کرده است، تجلّی چشم نوازی از فرهنگ عاشورا درشعر دفاع مقدّس ،در چند فصل ارائه نماید.
کد نوشتار : 177633