هدف اين پژوهش بررسي تطبيقي آموزش الكترونيكي در كشورهاي انگلستان، ژاپن و ايران مي باشد. جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش عبارتند از: جنبه هاي مختلف آموزش الكترونيكي در كشورهاي انگلستان، ژاپن و ايران. از ميان كشورهاي پيشرفته كشور انگلستان (با توجه به این‌که اولین کشور در زمینه‌ ی آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکی بوده و تجارب زیادی در این زمینه دارد) و ژاپن(با توجه به اینکه یک کشور آسیایی است و از نظر بافت فرهنگی به کشور ما شباهت دارد و تقریباً همزمان با ایران اقدام به تأسیس دانشکده‌های الکترونیکی کرده) و از ميان كشورهاي در حال توسعه كشور ايران با استفاده از روش نمونه گيري هدف مند انتخاب گرديدند. با توجه به گسترده بودن موضوع، سير تحول، اهداف، شيوه ها، رسانه ها،طرح ها و ابتكارات، نظام -ارزش یابی در كشورهاي مورد بررسي قرار گرفت.داده هاي پژوهش با مطالعه كتب مربوط به اين موضوع، پايان نامه فارغ التحصيلان تحصيلات تكميلي و ديگر تحقيقات انجام شده، مقالات مندرج در مجلات موجود، سايت هاي مختلف اينترنتي، منابع و مأخذ موجود در دانشگاه ها هم چنين تعامل با متخصصين آموزشي جمع آوري و سپس با استفاده از روش جرج زد. اف بردي تحليل گرديد. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه مسئولين كشور انگلستان در دوره هاي مختلف با در نظر گرفتن شرايط و مقتضيات زمان اقدام به طراحي و برنامه ريزي هاي خاصي نموده اند و با پي گيري اين برنامه ها، مسائل و مشكلات مربوطه را به نحو احسن حل و فصل نموده اند. و از لحاظ سير تاريخ و تحول آموزش الكترونيكي كشور انگلستان پيش تر اقدام به تأسيس مؤسسات آموزش از راه دور و آموزش الكترونيكي نموده است. و دو كشور ژاپن و ايران با فاصله زماني نه چندان زياد نسبت به تأسيس چنين مؤسساتي اقدام نموده اند. به منظور توسعه و بهبود آموزش الكترونيكي هر سه كشور مورد بررسي اهداف و خط مشي هايي را در نظر گرفته اند كه برخي از اين اهداف در هر سه كشور مشترك بوده و برخي اهداف نيز با توجه به مقتضيات خاص، و با توجه به توانمندي ها، امكانات و زير ساخت هاي آن كشورها متفاوت مي باشد.
کد نوشتار : 162247