بررسی عدم قطعیت به وسیله احتمالات فاصله ای اخیراً توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده است. احتمالات فاصله ای زمانی استفاده می شوند که محاسبه عدم قطعیت به وسیله ی احتمالات نقطه ای به دلیل اطلاعات ناکافی یا غیر دقیق دشوار باشد. چرا که اطلاعات موجود جهت ارزیابی احتمالات یا به اندازه کافی نیستند ویا دقیق نیستند. احتمالات فاصله ای، کاربرد های گسترده ای- از جمله در زنجیره های مارکوف و نیمه مارکوف می تواند داشته باشدکه مورد توجه ما در این تحقیق است. تجربه نشان داده است که در تجزیه و تحلیل سیستم های پویای پیچیده مدل نیمه مارکوف به عنوان یک مدل احتمالی بسیار مفید هستند. ولی با این وجود در بسیاری از موارد می دانیم که پارامترهای این مدل به صورت دقیق قابل شناسایی یا محاسبه نیستند. برای رفع این مشکل می توانیم از احتمالات فاصله ای استفاده نماییم، که هدف اصلی در این تحقیق می باشد. ایده اصلی در اینجا اینست که توزیع اولیه، ماتریس گذار و ماتریس زمان توقف قطعی را با توزیع اولیه و ماتریس های فاصله ای جایگزین کنیم و در نهایت زمان های اقامت، توقف و زمان ماندگاری کل در یک وضعیت را به صورت فاصله ای بدست آوریم.
کد نوشتار : 169196