آنچه در این پژوهش مد نظر بوده است بررسی اشعار موجود در کتب درسی (کتابهای فارسی) دوره‌ی دبستان است. دراین تحقیق از روش تحلیل محتوا و شیوه گردآوری اسنادی و کتابخانه‌ای استفاده شده است و برای جمع‌آوری اطلاعات و ارزیابی، مراحل ذیل صورت گرفته است: مرحله‌ی اول: کتابهای مربوط به تاریخچه‌ی ادبیات کودک در ایران و جهان مطالعه گردیده و نمونه‌هایی از ادبیات کودک در چند کشور به عنوان مثال بررسی شده است. مرحله‌ی دوم: کتابها، مجلات، جزوه‌ها و مقالاتی که در زمینه‌ی شناخت کودک، رشد کودک، ویژگیها و خصوصیات کودک در دوره‌ی دبستان نگاشته شده و نیز نظریات بزرگان این رشته مورد مطالعه قرار گرفته است. مرحله‌ی سوم: با توجه به خصوصیات و ویژگیهای کودکان در دوره‌ی دبستان ملاک‌ها و معیارهای شعر کودک، نظریه‌ی کارشناسان و روانشناسان کودک و متخصصین فن در این زمینه بررسی شده است. مرحله‌ی چهارم: بعد از بررسی کتب مربوط به ادبیات کودک، اشعار کتابهای فارسی دوره‌ی دبستان با ملاک‌ها و معیارهای شعر کودک مورد مطالعه قرار گرفته و جدول بندی شده است. مرحله‌ی پنجم: با استفاده از روش مصاحبه از تجربیات معلمین کلاسهای پنج پایه‌ی دبستان، اشعار منتخب و نمونه‌ی هر پایه که بیشتر مورد علاقه‌ی کودکان بوده تجزیه و تحلیل شده است. نتیجه: از 58 شعر با 1160 معیار و ملاک زبانی، رشدی، ادبی1081 ملاک و معیار مطابقت دارد که برابر است با %93.18 و 79 ملاک و معیار مطابقت ندارد که برابر است با %6.81 .
کد نوشتار : 164041