در فرهنگ اصطلاحات هنری، هنر چند رسانه‌ای به هنری اطلاق می‌شود که از ترکیب دو یا چند رسانه‌ی هنری حاصل شده باشد. استفاده از چندین رسانه‌ی هنری در یک اثر واحد، خاص دوره‌ی پست مدرنیسم نبوده، بلکه در هر دوره‌ی تاریخی، هنرمندان با توجه به رسانه‌های موجود در آن دوره به خلق آثار چند رسانه‌ای پرداخته‌اند. رقص‌های آیینی در تمدن‌های بدوی از این دسته از آثار است که در آن، هنرهایی چون نقاشی‌های شنی، رنگ آمیزی روی بدن، موسیقی و رقص با یکدیگر ترکیب شده و یک اثر چند رسانه‌ای را به وجود می‌آورند. البته باید توجه داشت که آنچه در فرهنگ اصطلاحات هنری، هنر چند رسانه‌ای نامیده می‌شود، هنری است از شاخه‌های هنری قرن بیستم که از ترکیب رسانه‌های مختلف هنری حاصل می‌شود؛ چرا که در این دوره با توجه به ظهور رسانه‌های جدیدتر هنری مانند هنر اجرایی، هنر صوتی و چیدمان، همچنین ظهور رسانه‌های تکنولوژیکی و ورود آن به قلمروی هنر، این هم‌آمیزی و تلفیق به اوج خود رسیده است. در واقع می‌توان گفت هنر چند رسانه‌ای بستری است که به هنرمند این امکان را می‌دهد تا با در هم شکستن مرز میان هنرها، از محدودیت به یک قالب هنری خاص فراتر رفته و با تلفیق رسانه‌های مختلف هنری در اثر خود، از قابلیت‌های بیانی چندین رسانه‌ی هنری بهره مند شود. در پایان نامه‌ی حاضر تلاش بر این است، تا با رویکردی تحلیلی، قابلیت بیانی هنر چند رسانه‌ای مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
کد نوشتار : 160468