با توجه به کیفیت و پیچیدگی بی‌سابقه‌ی شرایط زندگی انسانها در عصر حاضر، رویکرد به امر تنظیم خانواده و جلوگیری از بارداری در بسیاری از کشورها به چشم می خورد. همچنین مسأله سقط جنین، که در طول تاریخ حیات بشر در جوامع مختلف وجود داشته، امروزه از مسائل مهم جامعه بشری به شمار می‌آید و در جوامعی که بر آن ها قوانین بازدارنده و انعطاف ناپذیر حاکم است، رویکرد به سقط های مخفیانه و غیر ایمن افزایش یافته و زندگی صدها هزار نفر را به مخاطره می اندازد. دیدگاه رسمی کلیسای کاتولیک و فتواهای رهبران آن، که بر حرمت مطلق جلوگیری از بارداری و سقط جنین مبتنی بوده و فاقد انعطاف لازم می باشد، با توجه به شرایط موجود و مقتضیات اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و فرهنگی جوامع بشری در عصر حاضر، علاوه بر این که ظرفیت، پاسخگویی به نیازها و مسائل مورد ابتلای انسان های عصر حاضر را ندارد، با معیارها و ارزشهای شناخته شده‌ی حقوق بشر امروزی هماهنگ نمی باشد و بر اساس این دیدگاه مطلق‌گرا و انعطاف ناپذیر، زمینه های نقض برخی از مهمترین حقوق انسانی؛ از قبیل حق حیات، حق بر آزادی و انتخاب نحوه‌ی زندگی و نیز حقوق تولید مثلی و حق‌های مرتبط با آن مستقیماً، و احیاناً، بعضی حقهای جمعی مانند حق بر توسعه و محیط زیست سالم به طور غیر مستقیم، فراهم است.اما آموزه های مکتب فقه شیعه درباره این دو موضوع، به واسطه توجه این مکتب به عرف، مقتضیات و شرایط زمان و مکان و دوری از مطلق گرایی، از انعطاف برخوردار بوده و در مقایسه با تعلیمات مکتب کاتولیک با معیارها و ارزشهای مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر، از انعطاف بیشتری برخوردار است و در این مکتب زمینه برای تأمین بسیاری از حقهای بشری از جمله حقوق تولید مثلی و حق های ذیربط فراهم‌تر می باشد.
کد نوشتار : 162131