در اين تحقيق به منظور بررسي تاثير افزودني ها بر فرايند پوشش دهي روي بر سطح فولاد کم کربن پوليش مکانيکي شده، از دانسيته جريان mA/cm2 100 و از حمام سولفاتي شامل افزودني هاي اسيد اگزاليک و همچنين 1و2 دي آمينو پروپان استفاده شد. مطابقت مد جوانه زني پوششهاي روي در حضور دو ماده ي افزودني با مدل شريفکر بررسي شد. چگالي جوانه هاي روي تشکيل شده و ثابت نرخ جوانه‌زني از دو روش متفاوت (با استفاده از منحني هاي جريان- زمان در پتانسيل ثابت و از طريق مشاهدات ميکروسکوپ نيروي اتمي(AFM)) محاسبه شد. نتايج حاصل از آزمون امپدانس الکتروشيميايي حاکم بودن فرايند کنترل نفوذي در حين رشد رسوبات روي در اثر افزودن يون‌هاي اگزالات را تأييد نمود. بررسي بافت پوششها توسط آناليز تفرق اشعه ايکس (XRD) نشان داد که در حمام فاقد افزودني (2pH=) مولفه بافت پوششها، عمدتاً صفحه قاعده {2. 00} و صفحات هرمي کم زاويه {4. 10}، {3. 10} است. با افزودن M 5/0 يون‌هاي اگزالات به حمام سولفات روي، مولفه بافت {2. 00} از بين رفته و صفحات هرمي زاويهي بالا{1. 10} و منشوري{0. 11} و {0. 10} بافت غالب را تشکيل دادند. در حمام فاقد 1و2 دي آمينو پروپان (5pH=) مولفههاي بافت پوششهاي ايجاد شده شامل صفحات قاعده{2. 00} و صفحات هرمي کم زاويه {3. 10} بود که با افزودن 1و2 دي آمينو پروپان به حمام سولفات روي، مولفه بافت {2. 00} از بين رفته و بافت هرمي کم زاويه{3. 10} و {4. 10 } ترويج يافت. بررسي منحنيهاي پلاريزاسيون تافل پوششها در محلول NaCl %5 هوازدايي شده نشان داد که شاخه آندي منحنيهاي پلاريزاسيون تافل در هر دو پوشش بدست آمده از حمام سولفاتي فاقد و حاوي يون‌هاي اگزالات تقريباً بر روي هم منطبق است در حالي که شاخههاي کاتدي اين منحنيها که مربوط به احياي آب است تفاوت زيادي با هم دارند. به نظر مي رسد تفاوت در جهتگيري کريستالهاي سطحي پوشش، برروي نرخ احياي آب تاثير ميگذارد و نرخ انحلال روي وابستگي زيادي به جهتگيري کريستالهاي سطحي ندارد. مقايسه بافت و مورفولوژي اين پوششها با خواص خوردگي نشان داد که بافت پوششها به تنهايي نميتواند عامل تعيين کننده‌ي مقاومت به خوردگي پوششها باشد و خواص خوردگي را بايد به همه‌ي صفحات در معرض محلول نسبت داد. تصاوير حاصل از ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM) نشان داد که افزودن 1و2 دي آمينو پروپان به حمام پوشش دهي سبب حذف حفره هاي ناشي از آزاد شدن هيدروژن شده و در نتيجه پوشش يکنواخت تري حاصل شده است. از اين رو پوشش روي بدست آمده در حضور 1و2 دي آمينو پروپان مقاومت خوردگي بالاتري را از خود نشان داده است.
کد نوشتار : 157281