تحقیق حاضر فرایند جستجوی اطلاعات در اینترتت توسط دانشجویان را مورد بررسی قرار می‌ دهد.‌ " فرایند جستجوی اطلاعات ISP?)"، نوعی روش یادگیری مبتنی بر سازندگی است که توسط کارول کولثاو، با هدف بهبود درک کاربران از فرایند جستجوی اطلاعات تدوین یافته است. الگوی کولثاو از شش مرحله: شروع، انتخاب، کاوش، تدوین، گردآوری و ارائه تشکیل شده است. هدف تحقیق حاضر تبیین میزان آشنایی و بهره گیری دانشجویان از مراحل مدل کولثاو و تعیین مرحله مداخله کتابداران می باشد، تا از این طریق الگوی جستجوی اینترنتی آنان ترسیم شود. نوع پژوهش حاضرکاربردی و روش پژوهش آن پیمایشی بوده و داده های لازم طی دو مرحله جمع آوری گردیده است. جامعه آماری این تحقیق شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران به تعداد 961 نفر بوده که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد نمونه ها 424 نفر تعیین و پرسشنامه ها میان آنها توزیع گردید. تحلیل داده ها نشان داد که از میان مراحل مدل کولثاو، دو مرحله " تمرکز" و " کاوش"، به ترتیب با میانگین (96/6) و (81/6) درصد، در اولویت استفاده اعضاء نمونه قرار داشته و مرحله " کاوش" با میانگین (75/3) درصد، بهترین مرحله‌ای است که کتابداران می‌توانند در فرایند جستجو مداخله نمایند. همچنین تحلیل داده ها آشکار کرد که دانشجویان از "پایگاههای‌اطلاعاتی" با میانگین (17/2) درصد، بیش از موتورکاوش و راهنمای موضوعی و همچنین از دو ابزار جستجو نظیر" موضوع" و "عنوان" به ترتیب با میانگین (06/7) و (62/6) درصد، نسبت به سایر ابزارهای جستجو، استفاده بیشتری به عمل می آورند. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی مورد استفاده دانشجویان، برخلاف تعداد و ترتیب مدل کولثاو، از یک فرایند 5 مرحله ای تشکیل شده و مرحله " کاوش" به عنوان بهترین مرحله مداخله‌ی کتابدار در فرایند جستجوی اطلاعات می باشد. در نهایت با استناد به نتایج تحقیق، الگوی جدید جستجوی اینترنتی دانشجویان، شناسایی و ارائه گردید.
کد نوشتار : 168638