هدف از انجام این پژوهش شناسایی و مقایسه عوامل درون‌سازمانی موثر بر عملکرد تحصیلی دانش‌جویان ممتاز و مشروط دانشگاه هرمزگان بوده است. بدین منظور از بین دانش‌جویان ممتاز و مشروط دانشگاه هرمزگان که در نیم‌سال دوم تحصیلی 1389-1388 مشغول به تحصیل بوده‌اند، نمونه‌ای به حجم 217 نفر شامل: 100 نفر دانش‌جوی ممتاز و 117 نفر دانش‌جوی مشروط، به صورت تصادفی انتخاب گردیده است. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت‌اند از: پرسش‌نامه محقق ساخته عوامل درون‌سازمانی موثر بر عملکرد تحصیلی؛ پرسش‌نامه عزت‌نفس کوپر‌اسمیت و پرسش‌نامه خود‌تنظیمی پیتریچ و دی‌گروت. هم‌چنین، جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر روش‌های آمار توصیفی چون فراوانی، میانگین و انحراف‌ معیار؛ از تحلیل ‌عاملی، تحلیل واریانس دوراهه، تحلیل رگرسیون چند متغیری و تحلیل کوواریانس استفاده شده است. با استفاده از تحلیل عامل، نُه عامل به عنوان عوامل درون‌سازمانی موثر بر عملکرد تحصیلی، شناسایی شدند. این عوامل که 60/463 % از واریانس عوامل درون‌سازمانی موثر بر عملکرد تحصیلی را پیش‌بینی می‌کنند، عبارتند از: 1- کیفیت تدریس اساتید؛ 2- روش‌های ارزشیابی 3- امکانات رفاهی- آموزشی؛ 4- کیفیت سوالات امتحانی؛ 5- رعایت نظم و توان مدیریتی اساتید؛ 6- رفتار و منش اساتید؛ 7- امکانات و تجهیزات کمک آموزشی؛ 8- فضای آموزشی؛ 9- برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی. نتایج تحلیل رگرسیون چند‌گانه عوامل نه‌گانه فوق با عملکرد تحصیلی در دانش‌جویان ممتاز و مشروط نشان داد که تنها شش عامل (دو، سه، پنج، شش، هفت و هشت) قادر هستند عملکرد تحصیلی را در دانش‌جویان ممتاز و مشروط پیش بینی کنند و سه عامل دیگر (یک، چهار و نه) قادر به پیش‌بینی معنی‌دار عملکرد‌ تحصیلی دانش‌جویان نمی‌باشند. این عوامل روی هم 11/1% از تغییرات عملکرد تحصیلی را به حساب می‌آورند.دیگر یافته‌های این پژوهش عبارتند از: تفاوت بین میانگین عوامل درون‌سازمانی موثر بر عملکرد تحصیلی در دانش‌جویان ممتاز و مشروط دختر و پسر معنی‌دار نمی‌باشد. علاوه بر این، با کنترل متغیر عزت‌نفس، تفاوت بین میانگین عملکرد تحصیلی با عوامل درون‌سازمانی در دانش‌جویان ممتاز و مشروط معنی‌دار نمی‌باشد. هم‌چنین، با کنترل متغیر خودتنظیمی، تفاوت بین میانگین عملکرد تحصیلی با عوامل درون‌سازمانی در دانش‌جویان ممتاز و مشروط معنی‌دار نمی‌باشد و نیز، با کنترل متغیر عزت‌نفس، تفاوت بین میانگین عملکرد تحصیلی با عوامل درون‌سازمانی در دانش‌جویان دختر و پسر معنی‌دار نمی‌باشد. در نهایت، با کنترل متغیر خودتنظیمی، تفاوت بین میانگین عملکرد تحصیلی با عوامل درون‌سازمانی در دانش‌جویان دختر و پسر معنی‌دار نمی‌باشد. اما تفاوت بین میانگین عملکرد تحصیلی با خودتنظیمی و عزت‌نفس در دانش‌جویان با (2/325 =F) و (0/017≥P ) معنی‌دار می‌باشد.
کد نوشتار : 156056