پژوهش حاضر جهت دستیابی به دو هدف کلی طراحی آموزشی برنامه یادگیری الکترونیکی املای فارسی سوم دبستان و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان انجام پذیرفته است. جهت طراحی برنامه یادگیری الکترونیکی املا، الگوی طراحی آموزشی و ستون و همکاران انتخاب وبرمبنی آن الگوی راهنمای برنامه یادگیری الکترونیکی املا فارسی دبستان طراحی گردیده است. الگوی پیشنهادی شامل سه بخش اصلی عنصرطراحی شامل عناصر برنامه درسی، عنصر ارائه شامل ویژگیهای ظاهری برنامه تحت شبکه و عناصر زیبایی شناختی ، عناصر ارتباطی وپشتیبانی و راهنمایی می باشد.همچنین در این طرح از نظریات تربیتی رفتارگرایی، شناخت گرایی، ساخت و سازگرایی استفاده گردیده است.در این پژوهش به منظور طراحی آموزشی مطلوب برنامه یادگیری تحت وب املا فارسی، مبانی، اصول و یکسان سازی ها و ویژگی‌های هریک از عناصر تشکیل‌دهنده الگوی طراحی آموزشی املا براساس ویژگی‌های استخراج شده از محیط‌های یادگیری الکترونیکی، بررسی منابع و متون تخصصی طراحی آموزشی درس املا در محیط‌های سنتی و مصاحبه با متخصصان استخراج و بر آن اساس طراحی در قالب دمو انجام پذیرفته است. جهت اعتبارسنجی از طراحی انجام پذیرفته از نظرات 16 نفرازمتخصصان طراحی آموزشی ،برنامه ریزی درسی، طراحان نرم افزارهای آموزشی و زبان و ادبیات فارسی استفاده گردیده است.- یافته های حاصل از بررسی اعتبارسنجی نشان داد که از نظر متخصصان ، کلیه عناصر طراحی، ارائه ، ارتباطی و پشتیبانی و راهنمایی دارای ویژگی لازم (در حد زیاد) جهت رشد مهارت املا بوده و به طور مناسب (در حد زیاد) انتخاب گردیده اند. - همچنین از بررسی یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که از نظرمتخصصان ( 100%) برنامه فوق ، جهت استفاده کاربران(در حد زیاد) مناسب طراحی گردیده است.این تحقیق از نوع کاربردی است. در این پژوهش در مرحله طراحی آموزشی، از روش تحقیق توصیفی وبه منظور اعتبار سنجی، از روش تحقیق توصیفی از نوع (زمینه ای –پیمایشی) با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختارمند و پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده ازشاخص‌های آمار توصیفی همچون فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد ( ) خطای استاندارد میانگین ( ) و شاخص‌های آمار استنباطی همچون آزمون t تک گروهی انجام پذیرفته است.
کد نوشتار : 164191