پژوهش حاضر با هدف بررسی تعیین میزان رابطه شرایط ارگونومیک و فرسودگی شغلی در کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان انجام شد. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بهره جویی شد، و برای نیل به اهداف تحقیق از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش جهت بررسی میزان فرسودگی کتابداران، و سیاهه بازبینی استانداردها و اصول ارگونومی به منظور ارزیابی شرایط ارگونومیک استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان که تعداد آنها 61 نفر است، می باشد. پژوهش به صورت سرشماری اجرا شد و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش به همه کتابداران تحویل داده شد، که تعداد 57 نفر از آنها پاسخنامه ها را بازگرداندند. شرایط ارگونومیک نیز در میان کتابداران مزبور در محیط کتابخانه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS-16 در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار، و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t، تحلیل واریانس چندگانه و آزمون تعقیبی شفه استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد که: 1. بین شرایط ارگونومیک و شدت و فراوانی خستگی عاطفی کتابداران دانشگاه اصفهان رابطه معنادار وجود نداشت، 2. بین شرایط ارگونومیک و شدت و فراوانی عملکرد شخصی کتابداران دانشگاه اصفهان رابطه معنادار وجود نداشت، 3. بین شرایط ارگونومیک و شدت و فراوانی مسخ شخصیت کتابداران دانشگاه اصفهان رابطه معنادار وجود نداشت. نتایج یافته‌های جانبی نیز نشان داد از میان ویژگی‌های جمعیت شناختی بین فرسودگی شغلی با جنسیت (فراوانی خستگی عاطفی)، میزان تحصیلات (شدت مسخ شخصیت) و رشته تحصیلی (شدت و فراوانی خستگی عاطفی) رابطه وجود دارد؛ اما بین فرسودگی شغلی با سن، سابقه خدمت و سمت کتابداران رابطه‌ای وجود نداشت. همچنین طبق یافته‌های پژوهش بین شرایط ارگونومیک با جنسیت (عوامل بهداشتی و تسهیلات رفاهی)، سابقه خدمت (عوامل بهداشتی)، و سمت کتابداران (فضای کاری، تجهیزات، عوامل بهداشتی، وسایل حفاظت فردی و تسهیلات رفاهی) رابطه وجود دارد؛ ولی بین شرایط ارگونومیک با میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، و سن رابطه‌ای وجود نداشت.
کد نوشتار : 158783