در این آزمایش از درختان جوان زیتون رقم کرونائیکی استفاده گردید. تیمار های آبیاری شامل 100% ، 75% ، 50 % و 25 % میزان نیاز آبی زیتون بود. تأثیر تیمار آبیاری بر صفات ارتفاع نهایی درخت، سطح برگ، نسبت طول به قطر میوه ،درصد تشکیل میوه اولیه، درصد تشکیل میوه ثانویه، میزان روغن و کارایی مصرف آب در رغن، درصد روغن میوه، طول شاخه فصل جاری، کارایی مصرف آب در میوه و درصد تشکیل گل کامل معنی دار بود اما اثر تیمار آبیاری بر درصد ماده خشک میوه ، درصد ماده خشک برگ ، نسبت گوشت به هسته ووزن کل میوه درختان معنی دار نبود.تیمارهای کم آبیاری از طریق تأثیر بر طول شاخه فصل جاری، ارتفاع نهایی درخت و سطح برگ باعث کاهش در رشد درختان شدند. تنش آبی باعث کاهش درصد تشکیل میوه اولیه و میوه ثانویه در تیمارهای کم آبیاری نسبت به تیمار شاهد شد. از نظر نسبت طول به قطر میوه، همه تیمارهای کم آبیاری در گروه a و تیمار 100 درصد که میوه های درشت تری داشت در گروه قرار گرفت.بیشترین و کمترین درصد روغن به ترتیب در تیمارهای 75 و 25 درصد نیاز آبی استحصال شد.
نمایه ها:
زیتون | 
کد نوشتار : 154923