حقوق مالی انتقال (FTR) یکی از ابزارهای مالی برای پوشش ریسک بازيگران بازار برق در مواجهه با پديده پرشدگي خطوط انتقال است. هر FTR از نقطه تزریق به نقطه دریافت تعريف ‌می‌شود که این نقاط می‌توانند يك شين، ناحيه يا منطقه باشند. FTR كه بين دو نقطه از شبكه (دو شين يا دو ناحيه) تعريف مي‌شود، به دارنده خود اين حق را مي‌دهد كه در صورت بروز پرشدگي در شبكه انتقال و ايجاد تفاوت در قيمت‌هاي برق در اين دو نقطه، به ازاي ظرفيت FTRي كه خريده است، وجوهي را دريافت كند. پرداخت‌كننده اين وجوه معمولا ISO است و منبع تأمين آن، مازاد تجاري ناشي از تفاوت دريافت و پرداخت‌هاي ISO از خريداران و فروشندگان بازار است كه در روش قيمت‌گذاري نقطه‌اي (LMP) حاصل مي‌شود. بديهي است كه تسويه بازار FTR مستلزم آن است كه ISO تمامي وجوه ناشي از مازاد تجاري را ميان دارندگان FTR تقسيم كند. به عبارت ديگر، ظرفيت FTR فروخته‌شده به‌وسيلة ISO بايد چنان باشد كه با توجه به تغييرات قيمت انرژي در بازار، در پايان دوره فروش FTR وجوه ناشي از مازاد تجاري بازار به‌طور كامل به دارندگان FTR پرداخت شود. بر اين اساس، در اين پايان‌نامه مدلي براي تعيين مقدار قابل عرضه FTR در بازار حراج اوليه اين كالاي مالي به‌وسيله ISO ارائه شده است. در اين مدل با درنظر گرفتن هر دو نوع FTR اجباري و اختياري تلاش شده است تا در گام نخست، مازاد تجاري در اختيار ISO در يك دوره ميان‌مدت، چنان‌كه در بازارهاي FTR معمول است برآورد شود و سپس ميزان بهينه FTRهاي قابل عرضه چنان تعيين شود كه با درنظر گرفتن ريسك فروش، مازاد تجاري در اختيار ISO در پايان دوره كمينه باشد. روش پیشنهادي در یک بازار برق نمونه اجرا شده و نتایج قابل قبولی گرفته شده است.
کد نوشتار : 153650