در این پژوهش به بررسی کارکرد افتراقی سؤال در آزمون شخصیتی آیزنک- فرم بزرگسالان پرداخته شد. این آزمون دارای 4 خرده مقیاس شامل روان پریش خویی ، روان رنجورخویی ، برونگرایی- درونگرایی و دروغ سنج می باشد. در پژوهش های قبلی همواره بین نمرات زنان و مردان تفاوتهایی مشاهده شده است. بنابراین در این پژوهش به بررسی این امر پرداخته شد که آیا این تفاوت نمرات در دو گروه حاصل کارکرد افتراقی سؤالات است یا ناشی از تفاوت واقعی گروه ها است؟ نمونۀ پژهش 700 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه بین المللی امام خمینی بودند. ابتدا تحلیل برمبنای نظریۀ کلاسیک انجام شد و پارامترها محاسبه شدند. سپس به منظور انجام محاسبات در نظریۀ سؤال – پاسخ، نخست به بررسی پیش فرضهای این نظریه پرداخته شد. با انجام تحلیل عاملی اکتشافی به بررسی فرض تک بعدی بودن خرده مقیاس ها پرداخته شد که در نتیجه فرض تک بعدی بودن تأیید شد و چون سؤالات تک بعدی بودند پس استقلال موضعی نیز داشتند. همچنین به بررسی برازش داده ها با مدل پرداخته شد، داده ها با مدل دو پارامتری لوجستیک بیشترین برازش را داشتند و با مدل یک پارامتری لوجستیک نیز برازش داشتند.تحلیل کارکرد افتراقی با نرم افزار BILOG-MG انجام شد.در مدل یک پارامتری در خرده مقیاس های روان پریش خویی 11 سؤال، روان رنجورخویی 7 سؤال و برونگرایی- درونگرایی10 سؤال دارایDIF بودند.در مدل دو پارامتری در خرده مقیاسهای روان پریش خویی 6 سؤال، روان رنجورخویی 5 سؤال و درون گرایی – برون گرایی 6 سؤال دارای کارکرد افتراقی بودند. سرانجام فرضیۀ پژوهش مبنی براینکه سؤالات پرسش نامۀ شخصیتی آیزنک- فرم بزرگسالان دارای کارکرد افتراقی در دو گروه دانشجویان دختر و پسرهستند، مورد تأیید واقع شد .
کد نوشتار : 154662