هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و نوآوری کارکنان اداره کل تربیت‌ بدنی استان استان خوزستان بود. این تحقیق از نوع توصیفی، همبستگی است که به روش میدانی انجام شد. نمونه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان خوزستان و اداره‌های تربیت‌ بدنی شهرستان‌های استان خوزستان بود (164n=). ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه ویژگی‌های فردی، پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی رابینز (1987) و پرسشنامه محقق ساخته نوآوری بود. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و ضریب همبستگی ساده و رگرسیون چندگانه به روش ورود و مرحله‌ای استفاده گردید و کلیه فرضیه-های تحقیق در سطح معنی‌داری 05/0p? محاسبه شد. نتایج نشان داد، بین ساختار سازمانی و نوآوری رابطه منفی معنی‌دار وجود دارد. هم‌چنین بین مولفه رسمیت و نوآوری رابطه منفی معنی‌دار وجود دارد. نتایج نشان داد بین مولفه پیچیدگی و نوآوری رابطه معنی‌داری وجود ندارد. اما بین مولفه تمرکز و نوآوری رابطه منفی و معنی‌دار وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد، مولفه تمرکز 24/0 واریانس نوآوری را در سطح معنی‌داری 001/0p= تبیین می‌کند. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می‌شود برای افزایش نوآوری کارکنان در سازمان در شیوه‌های سازماندهی دقت بیشتری بعمل آید و از رسمی‌سازی و قوانین و مقررات افراطی و تمرکز تصمیم‌گیری کاسته شود و کارکنان از آزادی عمل و مشارکت بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها برخوردار شوند. کلید واژه‌ها: ساختار سازمانی، رسمیت، پیچیدگی، تمرکز، نوآوری، اداره‌کل تربیت‌بدنی
کد نوشتار : 160009