پدیده طلاق، در جامعه امروز به عنوان یکی از آسیبهای اجتماعی مطرح می شود که ریشه در تغییر و تحولات گوناگون فرهنگی ، اجتماعی، زیستی و... دارد که با پیچیده تر شدن زندگی امروز، سطح آن نیز شدت یافته است. سوال اصلی پژوهش این است که عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر اقدام به طلاق زوجین در 5 سال اول زندگی مشترک کدام است؟ با عنایت به این موضوع هدف این تحقیق بررسی وشناخت عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر اقدام به طلاق زوجین (در 5 سال اول زندگی مشترک) بوده است. در چارچوب نظریه تحقیق از نظریه های مبادله اجتماعی، پایگاه اجتماعی، شبکه اجتماعی و تقسیم کار جنسیتی استفاده شده است. داده های این پژوهش با استفاده از روش تحقیق پیمایش از تعداد 210 نفر (105 گروه آزمایش با اقدام به طلاق در 5 سال اول زندگی مشترک و105 نفرگروه گواه) که به صورت تصادفی انتخاب شده اند در دوره ی زمانی شهریور ماه سال 1389 جمع آوری شده اند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته در مورد مجموعی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بوده است. در این پژوهش متغیر وابسته اقدام به طلاق در 5 سال اول زندگی مشترک در سطح اسمی سنجش شده و متغیر های مستقل مجموعه عوامل اجتماعی فرهنگی شامل پایگاه اجتماعی، میزان دخالت اطرافیان، میزان تعارض کار- خانواده و میزان بر آورد شدن انتظارات زوجین می باشند. روش تحقیق علی- مقایسه ای به روش میدانی پیمایش می باشد. جهت بررسی فرضیات تحقیق از آزمون کای اسکوئرو آزمون T برای دو نمونه مستقل از هم استفاده شده است. خلاصه ای از نتایج تحقیق به شرح زیر است: پایگاه اجتماعی، میزان دخالت اطرافیان، میزان تعارض کار- خانواده و میزان بر آورد شدن انتظارات زوجین با متغیر وابسته اقدام به طلاق در5 سال اول زندگی مشترک مورد تایید قرار گرفت.
کد نوشتار : 157131