در این رساله ابتدا کوشیده شده تا مفهومِ ادبیات در اینترنت تبیین شود، و وجوه مشترک و متمایز آن با ادبیات در دنیای کاغذیِ کتاب‌ها و نشریه‌های چاپی، برشمرده و بررسی و مقایسه گردد. سپس دریچه‌ها و امکاناتِ نویی که اینترنت بر روی ادبیات و علوم انسانی گشوده است، کم‌وبیش نشان داده شده است. در ادامه تعدادی از کتاب‌خانه‌ها، سایت‌ها و پایگاه‌های ادبیِ فارسیِ شاخص معرفی شده‌اند که این معرفی‌ها برخی مفصل‌تر و برخی کوتاه‌تر هستند. سپس برای شناختِ بهتر و سنجشِ سایت‌های ادبیِ فارسی و نوع و کیفیت‌شان، چند سایتِ مطرح و برترِ ادبیِ انگلیسی به اختصار معرفی گشته‌اند. در پایان نگاهی کلی شده است به وضعیتِ ادبیاتِ فارسی در اینترنت و دنیای مجازی و ایرادها و حُسن‌های هر یک نشان داده شده و چند پیشنهادِ کلی برای بهبودِ وضعیتِ سایت‌های ادبی ارائه شده است.
کد نوشتار : 152083