سیستم توزیع انرژی یکی از چالش برانگیز‌ترین موضوعات در آینده سیستم برق می‌باشد و الگوهای بهره‌برداری و توسعه آن تغییرات وسیعی می‌نماید. یکی از مسائل مهم در این حوزه فقدان الگوی توسعه برای تولید پراکنده در بستر شبکه توزیع فعّال می‌باشد. این رساله مدلی برای توسعه چند مرحله‌ای تولید پراکنده در یک شبکه توزیع فعّال ارائه می‌نماید. با کمک مدل ارائه شده امکان مشارکت تولید پراکنده در فراهم سازی ذخیره چرخان در برنامه‌ریزی توسعه مدّ نظر قرار می‌گیرد. برای این منظور، ابتدا مدلی برای تجمیع واحدهای تولید پراکنده مستقر در شبکه توزیع و تشکیل یک واحد معادل در نقطه اتّصال به شبکه بالادست به منظور رویت پذیر کردن آنها برای بهره بردار بازار ارائه می‌دهد. این مدل، مشخّصه بهره‌برداری منفردی را که مستقلّ از عوامل بیرونی (تغییرات قیمت بازار) می‌باشد، برای کل سیستم توزیع و برای کاربردهای ساعت بعد ارائه می‌دهد. با استفاده از روش ارائه شده، شرکت توزیع در هر بازه زمانی بهره‌برداری، با یک بار و یک ژنراتور معادل مدل می‌شود. همچنین با استفاده از مشخّصات واحد معادل، بهره بردار سیستم توزیع قادر می‌گردد طیفی از مکانیزم‌های پرداخت در بازار ذخیره چرخان را در مدل سود خود وارد نماید. عوامل تأثیرگذار بر مشخّصات واحد معادل به صورت جامع بررسی می‌شود. سپس با کمک مشخّصات واحد معادل شرکت توزیع، یک مدل سود توسعه یافته برای شرکت توزیع ارائه می‌شود. با کمک این مدل، مشارکت تولیدات پراکنده در تولید انرژی و در فراهم سازی ذخیره چرخان به ارزش اقتصادی تبدیل می‌شود، درنتیجه سیگنال‌های بهره‌برداری برای استفاده در برنامه‌ریزی توسعه، تولید می‌شوند. منافعی که تولید پراکنده در اختیار می‌گذارد وابسته به محلّ استقرار در شبکه می‌باشد. این موقعیّت از لحاظ فیزیکی ثابت است، امّا بازآرایی شبکه این امکان را فراهم می‌کند تا موقعیّت تولید پراکنده در شبکه تغییر کند. در این راستا الگوریتمی برای بازآرایی مبتنی بر سود در شبکه توزیع شامل چند پست و چند فیدر ارائه می‌گردد تا بهترین شرایط بهره‌برداری را به منظور استفاده بهینه از تولید پراکنده فراهم نماید به طوری که شرکت توزیع از حداکثر قابلیّت خود در تعاملات بازاری بهره ببرد؛ به عبارتی بهره بردار سیستم توزیع، بازآرایی را به منظور ارتقاء مشخّصات واحد معادل شرکت توزیع انجام می‌دهد. به این ترتیب یکی از فانکشن‌های اتوماسیون توزیع، متناسب با نیازهای جدید و همچنین متناسب با گسترش فعّالیّتهای بهره بردار سیستم توزیع به گونه‌ای به کار گرفته می‌شود تا تولیدات پراکنده به صورت بهینه در فراهم سازی انرژی و مدیریّت سیستم مشارکت داده شوند. برای شناسایی و حذف توپولوژی‌های ناموجّه حلقوی و جزیره‌ای که در حین بازآرایی به وجود می‌آیند، دو الگوریتم ابتکاری به کار گرفته می‌شود. روش ارائه شده بر روی شبکه نمونه ای اجرا و نتایج ارائه می‌شود. در انتها مدلی برای توسعه همزمان شبکه و تولید پراکنده در بستر شبکه توزیع فعّال ارائه می‌گردد. از مشخّصات واحد معادل شرکت توزیع و تابع سود توسعه یافته در مدلسازی توسعه استفاده می‌شود. به این ترتیب، سیگنال‌های بهره‌برداری در توسعه سیستم وارد می‌شود. فرمولاسیون ارائه شده توسعه چند مرحله‌ای (دینامیک) سیستم را ممکن می‌سازد. الگوریتم پیشنهادی برای توسعه، بازآرایی شبکه را دربر می‌گیرد تا تولیدات پراکنده در محل‌هایی استقرار یابند تا در یک رویکرد جامع، بهره وری بیشینه‌ای از آنها فراهم گردد. علاوه بر قیود فنی مورد نیاز در برنامه‌ریزی توسعه (قیود شبکه، پست و تولیدات پراکنده)، پارامترها و عوامل اقتصادی مختلفی شامل تورّم، استهلاک، مالیات، قرض، بهره و محدودیت بودجه به طور جامع در مدلسازی درنظر گرفته می‌شود. مدل پیشنهادی بر روی شبکه‌های مختلف و تحت سناریوهای مختلف (شامل تعداد دوره‌های زمانی مختلف سرمایه گذاری، استقراض جهت تأمین منابع مالی سرمایه گذاری، محدودیت بودجه، الگوهای مختلف بار، بازآرایی شبکه) پیاده سازی می‌شود. تحلیل حساسیت برای سناریوهای مختلف (قیمت‌های بازار، قمیت‌های سوخت و میزان بار) ارائه می‌شود. همچنین سناریویی برای توسعه جامع سیستم توزیع انرژی (شامل گزینه‌های تقویت پست‌ها و فیدرها و نصب تولید پراکنده) اجرا و با نتایج توسعه تولید پراکنده مقایسه می‌شود.
کد نوشتار : 247726