بی شک رسانهها یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین ابزار بر تحول در نوع زیستن بشر بودهاند. در دو قرن اخیر، خبرنامهها و روزنامهها و سپس سیستمهای رادیویی و بعد از آن تلویزیون انسان را به نقاط مختلفی از دنیا منتقل میکنند. اگر چهاین اتصال تنها به وسیلهی خبر یا آگاهی از منطقهای از جهان بود اما در واقع بشر را به آرامیبا نحوهها و روشهای دیگر زندگی آشنا کرد بنابراین ظهور و پیشرفت رسانهها در عصر جدید و تأثیر آن در زندگی بشر امروز، امری مهم و تأملبرانگیز است و بنابراین ضرورت پرداختن به آن امری اجتناب ناپذیر است. در این رساله برآنیم تا عمدهترین ویژگیها و پیامدها و تغییرات ایجاد شده توسط رسانهها را بر زندگی بشر و محیط زیست وی دریابیم تا بتوانیم از مزایای آن به بهترین نحو استفاده نموده و راهحلی برای کم کردن معایب آن بیابیم. از جملهی این تحولات و پیامدها، ارتباطات و فعالیتهای متداول حقیقی و واقعی مردم است که با ورود رسانهها به زندگی انسان عمدتاً مجازی میشوند. کار از دور، خرید از دور نمونهی عملی و مصداق فعالیتهایی هستند که ضمن برخی مزایای ارزنده بر ساخت و کالبد فضاها، عرصههای همگانی را دگرگون میسازند و باعث میشوند انسانها روز به روز از هم دورتر شده و تنها گردند. بنابراین باید ضمن رسیدن به یک آگاهی درست در این زمینه، راهکار سنجیدهای را برای حل این مشکل و نزدیک کردن انسانها به همدیگر به کارگرفت. برای این منظور، سعی شده است در رسالهی حاضر، در این زمینه گامیموثر و در حد توان برداشته شود. بهاین منظور سازماندهی پروژه پایگاه اطلاع رسانی برتر با رویکرد تعامل اجتماعی به گونهای است که با توجه به تأثیر رسانهها در کم کردن ارتباطات مردمیدر جهان معاصر به ارائهی طریق برای اصلاح و بهبود روابط میان مردم تلاش میکند. تلاشی که هدف آن پیوستن انسانها به یکدیگر است نه جدایی آنها از هم. به عبارت دیگر هدف مورد نظر در این پروژه پدید آوردن پلهای تازه است نهایجاد دیوارها.
کد نوشتار : 164659