یکی از مشکلاتی که در پروژه‌های عمرانی با آن روبرو می‌شویم کیفیت و خواص نامطلوب مهندسی خاک و بستر موجود است. تثبیت خاک و بهبود کیفیت خواص مهندسی آن ، از روش‌های‌ گوناگونی مانند عملیات مکانیکی و یا اضافه کردن مواد شیمیایی به خاک امکان‌پذیر است. یکی از روش‌های تثبیت خاک اضافه کردن مواد افزودنی به خاک به منظور بهبود خواص مهندسی خاک می‌باشد. از رایج‌ترین این تثبیت کننده‌ها می‌توان به آهک و سیمان پرتلند اشاره کرد. مقاومت خاکهای تثبیت شده در برابر سیکل‌های یخ زدن و ذوب شدن، در مناطق سردسیر از اهمیت بالایی برخوردار است. بررسی تاثیر میکروسیلیس بر روی خصوصیات مهندسی خاک‌ رس تثبیت شده با آهک یا سیمان که در معرض یخ زدن و ذوب شدن قرار میگیرند هدف این تحقیق می‌باشد. بدین منظور به خاک رس با خاصیت خمیری کم - خاک رس متعارف در پروژه‌های عمرانی- 7درصد وزن خاک خشک آهک یا سیمان اضافه می‌شود. سپس به هر یک از مخلوط‌ها ،0 ، 1 ، 3 و 5 درصد وزن خشک خاک میکروسیلیس اضافه می‌شود. هر یک از مخلوط‌ها درون قالبی از پولیکا در رطوبت بهینه متراکم شده و به مدت 28 روز عمل‌آوری می‌شوند. سپس یک سری از نمونه‌ها از قالب خارج می‌شوند و بر روی آنها آزمایش‌های مقاومت فشاری محصور نشده و آزمایش تحکیم با بار پله‌ای ثابت انجام می‌شود. سری دیگری از نمونه‌ها تحت یخ و ذوب شدن‌های متوالی قرار می‌گیرند و بعد از 12 سیکل یخ زدن و ذوب شدن از قالب خارج شده و آزمایش‌های یاد شده بر روی آنها انجام می‌شود. بررسی تغییرات پارامتر‌های بدست آمده از نتایج آزمایشگاهی از قبیل مقاومت فشاری، نشست، قابلیت دوام، نفوذپذیری، تنش بیش‌تحکیمی، تخلخل و ... قبل و بعد از سیکل‌های یخ زدن و ذوب شدن نشان می‌دهد اضافه کردن میکروسیلیس به خاک تثبیت شده با آهک یا سیمان، تاثیر بسیار خوبی بر روی خصوصیات ژئوتکنیکی آن می‌گذارد و مقاومت این نوع مخلوط‌ها را در برابر یخ زدن و ذوب شدن متوالی افزایش می‌دهد.
کد نوشتار : 159939