یکی از مسایلی که تولیدات کشاورزی را در نقاط مختلف دنیا تهدید می‌کند، و سالانه منجر به میلیاردها ریال خسارت می‌شود سرمازدگی و یخبندان است. به همین دلیل محافظت گیاهان در مقابل تنش سرمایی یکی از موضوعات مهم و قابل بحث در تولیدات زراعی وباغی است دراین پایان نامه به بررسی وضعیت یخبندانهای بهاره در منطقه مورد مطالعه (استان کرمانشاه) و تأثیر یخبندان بر محصولات باغی پرداخته شده است. برای مطالعه یخبندان، آمار و اطلاعات دمای حداقل روزانه این ایستگاهها جمع-آوری شد ویژگیهای یخبندان و شاخصهای آن مطالعه و پیش‌بینی آماری برای هر 3 آستانه دمای ارائه گردید و این نتایج بدست آمد وجود همبستگی‌های خطی معتبر ضعیف تا قوی مستقیم بین سریهای آغاز و خاتمه. سریهای خاتمه یخبندان در حدود اطمینان 95%از توزیع نرمال تبعیت می‌کند. با توجه به مناسب‌ترین توزیع آماری، احتمال وقوع سرما و یخبندان برای نقاط مختلف استان مشخص و ارائه گردید. با استفاده از توزیع نرمال آخرین وقوع یخبندان در بهار در 3 آستانه بحرانی محاسبه و تاریخ عبور از دمای فوق احتمال این 3 آستانه وقوع برای ایستگاههای منتخب تعیین گردید. در نهایت با استفاده از نرم‌افزارهای Arc/view و Surfer به پهنه‌بندی یخبندان بهاره در 3 آستانه دمایی در منطقه مورد مطالعه اقدام و مناطق پرخطر، خطر، و کم خطر در مناطق مختلف استان شناسایی گشت.
کد نوشتار : 154826