هدف این پژوهش بررسی مقایسه تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثربخشی دبیران دبیرستانهای شهرستان فسا بوده است.جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران رسمی زن و مرد مقطع متوسطه شهرستان فسا در سال تحصیلی89- 88 می باشد که تعداد آنها 317 نفر است نمونه آماری پژوهش بر اساس جدول مورگان شامل 111 نفر از دبیران زن و مرد می باشد.که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند.ابزار گرد آوری اطلاعات سه پرسشنامه اثربخشی و پرسشنامه خلاقیت تورنس و پرسشنامه محقق ساخته فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد.روایی و پایایی ابزار از روش همسانی درونی و از طریق آلفای روش آلفای کرونباخ بدست آمده است که برای پرسشنامه اثربخشی این مقدار برابر0/85 همچنین برای پرسشنامه خلاقیت این مقدار برابر 0/79 و برای پرسشنامه فناوری اطلاعات برابر0/91 بدست آمد.نتایج این پژوهش به این قرار بود که بین اثربخشی دبیرانی که از اینترنت استفاده می کنند و دبیرانی که از اینترنت استفاده نمی کنند تفاوت معنا داری وجود دارد.بین خلاقیت و نوآوری دبیرانی که از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می کنند و دبیرانی که استفاده نمی کنند تفاوت معناداری وجود دارد.بین نحوه روابط انسانی دبیرانی که از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می کنند و دبیرانی که استفاده نمی کنند تفاوت معناداری مشاهده شده است.بین نحوه ارزشیابی دبیرانی که از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می کنند و دبیرانی که استفاده نمی کنندتفاوت معناداری وجود دارد. بین نحوه تصمیم گیری دبیرانی که از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می کنند و دبیرانی که استفاده نمی کنند تفاوت معناداری مشاهده شده است.بین میزان مشارکت دبیرانی که از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می کنند و دبیرانی که استفاده نمی کنندتفاوت معناداری مشاهده شده است.بین میزان ارتباطات دبیرانی که از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می کنند و دبیرانی که استفاده نمی کنندتفاوت معناداری وجود دارد.
کد نوشتار : 152252