با توجه به تحولات دنیایی امروز، بازارهای جهانی فردا از آن شرکتهایی است که به ریسک پذیری کارآفرینانه بها می دهند. تجربه موفقیت آمیز اکثر کشورهای پیشرفته در عبور از بحران های اقتصادی به واسطه توسعه کارآفرینی در آن کشورها، موجب گردیده تا سایر کشورها نیز برای کارآفرینی اهمیت خاصی قائل گردند. این تحولات بیش از هر چیز، حیطه آموزش را تحت تأثیر قرار می‌دهد یا بهتر است بگوییم که باید تحت تأثیر قرار دهد. صرف انتقال برخی اطلاعات و مهارت‌ها به دانشجویان دیگر کافی نیست. امروزه، در بسیاری از موسسات آموزش عالی، آموزش کارآفرینی را به عنوان لازمه رشد نیروی انسانی مطرح می‌کنند و آموزش کارآفرینی به یکی از مهمترین و گسترده‌ترین فعالیت دانشگاهی تبدیل شده است.کشور عزیز ما ایران نیز از این امر مستثنی نیست بنابراین در این تحقیق به بررسی ویژگی های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس به عنوان یکی از دانشگاه های برتر ایران پرداخته می شود در واقع هدف این تحقیق تعیین وجود یا عدم وجود ساختار سازمانی کارآفرینانه، فرهنگ سازمانی کارآفرینانه ، تعامل با محیط اعم از جامعه وصنعت و چشم انداز مشترک و استراتژی های آینده نگر در دانشگاه تربیت مدرس می باشد. برای رسیدن به این اهداف در این تحقیق ابتدا به بررسی ادبیات موضوع پرداخته شد. به دلیل اینکه مدلی خاص برای بررسی ویژگی های دانشگاه کارآفرین وجود نداشت، مدلی برای بررسی ویژگی های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس در این تحقیق که از نوع توصیفی- پیمایشی است ارائه گردید و با توجه به آن یک فرضیه اهم و چهار فرضیه فرعی مطرح شد و از کارکنان دانشگاه تربیت مدرس در سال 1388 اعم از کارمندان و اعضای هیأت عملی به وسیله پرسشنامه نظر خواهی شد. از آزمون های تی و تحلیل واریانس فریدمن برای تست فرضیات و همچنین اولویت بندی عوامل این تحقیق استفاده گردید.نتایج حاصل از آزمون ها حاکی از آن است که فرضیه های اهم، دوم، سوم و چهارم تایید گردید و فرضیه اول مورد تایید قرار نگرفت در نتیجه دانشگاه تربیت مدرس دارای ساختار کارآفرینانه نمی باشد. اما دارای چشم انداز مشترک و استراتژی آینده نگر، فرهنگ کارآفرینانه، تعامل مستمر با محیط است و در کل دانشگاه تربیت مدرس یک دانشگاه کارآفرین می باشد. از طرف دیگر نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس فریدمن حاکی از آن است که ساختار کارآفرینانه اولویت اول، چشم انداز مشترک و استراتژی آینده نگر اولویت دوم، فرهنگ سازمانی کارآفرینانه اولویت سوم و تعامل مستمر با محیط اولویت چهارم را به ترتیب دارا هستند. در نتیجه ابتدا پیشنهاداتی درباره ساختار کارآفرینانه به دلیل اولویت بالای آن و عدم وجود این ویژگی در دانشگاه تربیت مدرس ارائه شد و به همین ترتیب برای متغیرهای دیگر نیز پیشنهاداتی ارائه گردید
کد نوشتار : 156413