نقش مرد در تهيه ی احتياجات زندگی بسيار مهم و در آن هيچ شک وترديدی وجود ندارد و اين امر جز با همکاری و مساعدت زن ميسر نمی شود واين همکاری در زمينه ی تعليم و تربيت و مسائل روحی و عاطفی بيشتر مورد نياز می باشد تا انسان به آنچه پروردگار از او خواسته است برسد ولی در طول تاريخ بجای همکاری بين زن و مرد ،و بدليل تقاليد بی اساس و بد فهمی از مسائل دينی زن مورد ستم واقع شده است و به اين دليل عده ای از زنان و مردان عَلَم برابری و مساوات زن با مرد را برافراشتند که از جمله آنها شاعر کويتی معاصر خانم سعاد الصباح می باشد اين شاعر بيشترين اشعارش را در مورد آزادی زن سروده و مردان را از نظر برخورد با زن مورد ستايش قرار داده و يا به شدت نکوهش نموده است وبه معرفی برخوردهای مثبت ومنفی مردان پرداخته و در مورد آنها شعر سروده که در اين پايان نامه به بررسی اين اشعار و جاي گاه مرد می پردازيم.
کد نوشتار : 159147