این مطالعه با روش الگوی توضیح رئالیستی انجام یافته است. متناسب با الگوی توضیح رئالیستی مدل SSSL قرار داده شده است. فرض بنیانی در مدل SSSL فضا سازی ساختار جامعه در یادگیری اجتماعی جرم و کجروی است. مطابق با مدل SSSLمتغیرهای ساختاریِ سن، پایگاه اجتماعی و اقتصادی و ساختارِ خانواده قرار داده شده است و همچنین متناسب با شرایط کشورهای در حال توسعه متغیرهای ساختاری تئوریکیِ آنومی اجتماعی و بی سازمانی اجتماعی در مدل قرار داده شده‌اند. نمونه‌ی آماری پژوهش حاضر از بین نوجوانان 19- 14 ساله‌ی مناطق حاشیه نشین شهر تبریز، به شیوه‌ی نمونه‌گیری ترکیبی‌هدفمند به تعداد 320 نفر برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده-ها نیز از نرم‌افزارهای spssو lisrel استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که همبستگی بین متغیرهای تئوریکی ساختاری وابعاد یادگیری اجتماعی و نیز ابعادیادگیری اجتماعی و بزهکاری نوجوانان تایید شد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی بزهکاری نشان داد که از بین ابعاد یادگیری اجتماعی، بعد همنشینی افتراقی بیشترین تاثیر را بر بزهکاری نوجوانان داشته است، و تمامی متغیرهای باقی مانده در این مدل، 63 درصد از واریانس این متغیر را تبیین نموده‌اند؛ همچنین در مدل معادلات ساختاری، متغیرهای ساختاری تئوریکی(آنومی اجتماعی و بی سازمانی اجتماعی)، سبب فضاسازی بر روی یادگیری اجتماعی بزهکاری می‌شوند و فضای یادگیری اجتماعی نیز تولید بزهکاری و کجروی می‌کند. این نتایج موید بکارگیری الگوی توضیح رئالیستی در تبیین مسئله کجروی است.
کد نوشتار : 151412