اعتماد مفهوم کانونی نظریات کلاسیک جامعه شناسی و نیز محور اصلی تئوری‏های نوین سرمایه اجتماعی و زمینه تعاملات و روابط اجتماعی است. نتایج بسیاری از مطالعات اخیر در سطح کشور حاکی از کاهش سطح نسبی این متغیر در هر دو بعد اجتماعی و سیاسی آن در نزد اقشار مختلف اجتماع است. این دسته از مطالعات، عوامل متفاوتی را برای این وضعیت شمرده‏اند. با این حال کمتر مطالعه‏ای به بررسی تأثیر رسانه‏های جمعی بر اعتماد سیاسی و اجتماعی پرداخته است. این پ‍ژوهش با هدف بررسی تأثیر میزان استفاده از رسانه‏های جمعی بر اعتماد اجتماعی و سیاسی در بین شهروندان یزدی انجام شده است. این تحقیق از نوع پیمایش بوده جامعه آماری تحقیق را کلیه افراد 15 ساله به بالای شهر یزد تشکیل می‏دهند که حجم نمونه بوسیله فرمول کوکران 385 نفر برآورد گردید و پاسخگویان با استفاده از روش نمونه‏گیری طبقه‏ای انتخاب شدند.همچنین به کمک نرم افزارSPSS داده‏های جمع‏آوری شده مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. یافته‏های تحقیق بیانگر این است که میزان استفاده از رسانه های جمعی،68/5درصد کم، 31/2 درصد متوسط و 0/3 درصد پاسخگویان به میزان زیاد از رسانه های جمعی استفاده می‏کردند. میزان اعتماد اجتماعی 62 درصد پاسخگویان بالا، 37/5 درصد متوسط و 0/5 درصد پایین بود. میزان اعتماد سیاسی 24/7 پاسخگویان بالا، 54/4 درصد متوسط و 20/8درصد پایین بود. میزان اعتماد اجتماعی و سیاسی زنان بیشتر از مردان و افراد متأهل بیشتر از مجرد بود. اعتماد اجتماعی و سیاسی با متغیر زمینه‏ای سن رابطه دارد. اعتماد اجتماعی و سیاسی با میزان استفاده از رسانه‏های داخلی رابطه معنادار و مثبت و با میزان استفاده از رسانه‏های خارجی رابطه معنادار و منفی داشت. بین میزان استفاده از کل رسانه های جمعی با اعتماد اجتماعی و سیاسی رابطه معناداری مشاهده نشد.
کد نوشتار : 153285