هدف از این تحقیق تعیین عوامل تاثیرگذار بر ارتقاء کمی و کیفی فوق برنامه ورزشی در دانشگاههای وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی مستقر در تهران بوده است . توصیف وضعیت فضا، بودجه، مربیان و فعالیت‌های ورزشی ادارات تربیت بدنی جامعه آماری مربوطه و تعیین رابطه متغیرهای یادشده در رکود یا رونق ورزش دانشگاه از جمله اهداف این پژوهش بوده است .
نمایه ها:
تهران | 
ورزش | 
کمیت | 
کیفیت | 
کد نوشتار : 38099