در این مطالعه رابطه بین خصیصه‌های سود و مدلهای قیمت‌گذاری سهام و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. هدف از تحقیق تعیین این موضوع است که آیا بین خصیصه-های سود و مدلهای قیمت‌گذاری سهام و کیفیت سود رابطه مثبت و مستقیمی دارد. لازم به ذکر است که خصیصه‌های سود مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از: پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی سود و خاصیت هموارسازی سود است. حجم جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که با توجه به محدودیت های تحقیق تعداد 98 شرکت در طی دوره زمانی 1378 الی 1386 انتخاب شده است. برای تدوین ادبیات و پیشنیه تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است و برای آزمون فرضیه‌های تحقیق، از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی شرکتها، نرم افزار های ره‌آورد نوین، تدبیرپرداز، کتابخانه سازمان بورس و همچنین آرشیو سایت های بورس اوراق بهادار تهران بهره گرفته شده است. برای آزمون فرضیه‌ها از روش ضریب همبستگی پیرسن و مدل رگرسیون چند متغیره استفاده کرده‌ایم. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین مدلهای قیمت‌گذاری و کیفیت سود وخصیصه‌های سود(پایداری سود و قابلیت پیش‌بینی سود) رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد، و بین خصیصه‌های سود(هموارسازی سود) و کیفیت سود رابطه منفی و غیرمستقیم وجود دارد و همچنین در این تحقیق مدلهایی را برای پیش‌بینی و تعیین ارزش ذاتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تعیین و اثبات شده است. بنابراین سرمایه‌گذاران به منظور تصمیم‌گیری مالی باید نگاهی نیز به رقم مربوط به کیفیت سود بیاندازند تا بیشترین بازده و کمترین ریسک نصیب آنها شود.
کد نوشتار : 152235