هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی تغییرات لوردوز کمری و کمردرد در دوران بارداری و تأثیر 8 هفته تمرینات اصلاحی بر لوردوز و کمردرد زنان پس از زایمان است. به همین منظور، 34 زن باردار (سن: 24/2±07/26، قد: 46/4±85/162 و وزن: 07/1±27/58) نخست زای مراجعه‌کننده به کلینیک‌های تخصصی زنان و زایمان شهرستان شاهین شهر و حومه به طور تصادفی انتخاب شدند که 4 نفر از آن‌ها به‌دلیل برخی مشکلات دوران بارداری از مطالعه‌ی حاضر حذف شدند. ابزار مورد نیاز تحقیق شامل پرسشنامه‌ی استاندارد کیوبک برای سنجش دردکمر و خط کش منعطف به منظور ارزیابی زاویه‌ی قوس کمر بود. 2 هفته پس از زایمان 15 نفر از زنان به طور داوطلب علاقه‌مند به شرکت در برنامه‌ی ورزشی شدند و 15 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. متأسفانه به دلیل عدم دسترسی به برخی از آزمودنی‌ها پس از زایمان، 12 نفر برای گروه تجربی و 13 نفر برای کنترل باقی ماندند. برای تجزیه و تحلیل آماری از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون برای ارزیابی همبستگی بین کمردرد و تغییرات لوردوز کمری و وزن در دوران بارداری، رابطه‌ی بین تغییرات لوردوز کمری با وزن در دوران بارداری و همچنین آنالیز واریانس ویژه‌ی داده-های مکرر برای بررسی تأثیر حرکات اصلاحی بر کمردرد و لوردوز کمری پس از زایمان در دو گروه استفاده شد. نتایج نشان داد که، کمردرد و لوردوز کمری در دوران بارداری افزایش معناداری یافته و رابطه‌ی معنادار و مثبتی بین افزایش دردکمر و تغییرات لوردوز کمری (971/0r=) و وزن در دوران بارداری (988/0r=) و همچنین افزایش لوردوز کمری و تغییرات وزن (968/0r=) در دوران بارداری وجود دارد (05/0>P). به علاوه تمرینات اصلاحی پس از زایمان می‌تواند، عاملی موثر در کاهش لوردوز کمری و کمردرد باقی مانده از دوران بارداری باشد(05/0>P).
کد نوشتار : 148818