در این پژوهش، کنترل فعال ارتعاشات یک ورق مستطیلی از جنس FGM و با تکیه‌گاه‌های ساده بررسی می‌شود. از تئوری سنتی ورق برای به‌دست آوردن معادله دیفرانسیلی حرکت ورق با وصله‌های پیزوالکتریک استفاده می‌شود و در آن از یک تابع محلی برای اعمال اثرات جرم و سختی وصله‌های پیزوالکتریک استفاده می‌شود. سری فوریه دوگانه سینوسی برای به‌دست‌آوردن فرکانس‌های طبیعی و شکل مودهای ورق استفاده می‌شود و قطب‌های مدار بسته در هنگام استفاده از کنترل‌کننده‌های PID به‌دست می‌آیند. ارتعاشات آزاد ورق و نیز تاثیر وصله‌های پیزوالکتریک در هنگام به‌کارگیری روش کنترل فعال برای کاهش ارتعاشات ورق، بررسی می‌شود. سپس با استفاده از تبدیل لاپلاس و به کمک شکل مودهای ورق، پاسخ سیستم به نیروی تحریک خارجی به‌دست می‌آید. در این روش حل، تاثیر کنترل‌کننده‌های انتگرال‌گیر در کنترل فعال ورق از جنس FGM مورد تحقیق قرار می‌گیرد. در ادامه، کنترل موضعی ارتعاشات ورق FGM با استفاده از وصله‌های پیزوالکتریک و با چیدمان وصله‌ها به‌صورت دایره‌ای در اطراف یک نقطه از ورق بررسی می‌شود. با ارائه مثال مزایای این روش چیدمان و استفاده از 4 وصله به‌جای 9 وصله در کاهش ارتعاش موضعی ورق مورد بحث قرار می‌گیرد. سرانجام، روش کنترل فازی جهت دستیابی به کنترل بهتر ارتعاشات ورق استفاده می‌شود و نشان داده می‌شود که کنترل‌کننده‌های فازی در شرایط مساوی بکارگیری بیشینه ولتاژ برای عملگرهای پیزوالکتریک، عملکرد بهتری نسبت به کنترلرهای PID دارند.
کد نوشتار : 153227