تربیت نیروهای کارا و کارامد در مراکز آموزشی، به نیروهای متخصص ، مجرب و امکانات آموزشی بستگی دارد. یکی از این مراکز آموزشی، دبیرستانهای تربیت بدنی است که هر ساله تعداد زیادی از دانش‌آموزان را جذب نموده تا با آموزش فنی، تخصصی و علمی رشته تربیت بدنی، قسمتی از نیروی انسانی مورد نیاز در بخش تربیت بدنی کشور را تامین نماید. بنابراین ، شناخت وضعیت کنونی دبیرستانهای تربیت بدنی و آگاهی از امکانات ، تاسیسات ، بودجه و تجهیزات و آشنایی با کلیه عوامل تاثیرگذار در امر آموزش این نیروها، همگی در کیفیت و چگونگی تربیت دانش‌آموزان در دبیرستانهای تربیت بدنی موثر می‌باشد. این مهم بطور مفصل در این تحقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .
کد نوشتار : 38272