با ورود فناوری اطلاعات به کتابخانه‌ها و رشد و گسترش روزافزون آن، کتابخانه‌ها برای استفاده بهینه از این فناوری و مدیریت موثر آن نیازمند یکسری چارچوب‌ها و استانداردهای معین و برای حفظ پویایی و بهبود مستمر، نیازمند ارزیابی-های منظم و بازنگری و اقدام براساس نتایج حاصل از ارزیابی‌ها می‌باشد. از طرفی دیگر، از آنجایی‌که کتابخانه یک مرکز خدمت محور می‌باشد، مدیریت خدمات فناوری اطلاعات به عنوان یک جنبه مهم از این مسئله و کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی به عنوان یک نوع مهم از انواع کتابخانه‌ها مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس به منظور تعیین وضعیت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، چارچوب‌ها، استانداردها و ملاک‌ها و معیارهای ارزیابی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات استخراج شد و جهت سنجش این امر، پرسشنامه‌ای براساس استاندارد مهم و جهانی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات یعنی استاندارد ISO/IEC 20000:2005 ساخته و بوسیله آن طی یک پیمایش وضعیت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در 131 کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی تخصصی شهر تهران ارزیابی شد. داده‌های گردآوری شده از این طریق بوسیله نرم‌افزارهای آماری EXCEL و SPSS مورد تجزیه و تحلیل‌های توصیفی و استنباطی قرار گرفت و نتایجی از آن حاصل شد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود. یافته‌های این پژوهش نشان داد که ملاک‌های ارزیابی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و در نهایت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات با استاندارد این زمینه یعنی استاندارد ISO/IEC 20000:2005 همخوانی نداشته و اکثر متغیرهای آن در وضعیت متوسط به پایین قرار دارند. این متغیرها به عنوان مشکلات موجود در این زمینه در نظر گرفته شدند که نیازمند توجه و بررسی مسئولان می‌باشند.
کد نوشتار : 155526