موضوع پژوهش حاضر بررسی نحوه بازنمایی فرهنگ کار در کتابهای تالیف شده داستانی کودکان (12-7 سال) در سالهای 1380 - 1385 است، که با هدف توصیف میزان و چگونگی بازنمائی مفهوم فرهنگ کار در این کتب به اجرا درآمده است. رویکردهای نظری در رابطه با کار و ارزش ها و نگرش های معطوف به کار، در دو دسته کلی، رویکردهای متاثر از عوامل درونی و عوامل بیرونی خلاصه می شوند.سئوالاتی که در در داستانهای تألیف شده برای گروه سنی 12-7 سال که در سالهای 1380-1385 منتشر شده است، تا چه اندازه مضامین مربوط به کار، فرهنگ کار ، انواع مشاغل کار، مولفه‌‌‌‌‌های ارزشها و رویه‌های کار ، نگرش مثبت، منفی و خنثی نسبت به کار، به سطح شناختی کار (شناخت‌ها، باورها، اطلاعات، آگاهیها، حقایق و . . .)، مضامین کاری توام با احساس و زیبایی شناسی، نسبت ارجاعات مستقیم و غیر مستقیم به مقوله کار پرداخته اند؟ بازنمایی فرهنگ کار در این پژوهش با استفاده از مقولات پنج‌گانه «مفهوم کار»، «معرفی کار یا انواع مشاغل»، «ارزشها و رویه های کار» ، «انواع نگرشها نسبت به کار» و «چگونگی بیان محتوی» مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است. این مطالعه از زمره مطالعات اسنادی است که با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا و پرسشنامه معکوس به اجرا درآمده است. کلیه کتابهای تالیف شده داستانی کودکان ( 12-7سال) در سالهای 1380-1385 که در ایران منتشر شده است، جمعیت آماری پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهند. نتایج نشان می دهد که در مجموعه این کتابها 992 واحد ثبت به طور مستقیم یا غیرمستقیم دلالت بر مقوله های پنج گانه تحقیق دارد. از بین مقولات پنج ‌گانه بیشترین تاکید بر مقوله «مفهوم کار» بوده که بیش از 50 % از واحدهای ثبت به این مقوله اختصاص دارد. مقوله «ارزشها و رویه های کار» با 27/21 % و مقوله «معرفی کار یا انواع مشاغل» نیز با 95/18%، «انواع نگرشها نسبت به کار» با 02/2 % و «چگونگی بیان محتوی» با 51/1 % در مراتب بعد قرار دارند. همچنین از کل واحدهای ثبت، 8/66% از واحدهای ثبت دربرگیرنده ارجاعات غیر مستقیم نسبت به کار و 2/33% نیز دربرگیرنده ارجاعات مستقیم نسبت به کار بوده‌اند.
نمایه ها:
شغل | 
کد نوشتار : 149021