بحران های گوناگون جزء جدایی ناپذیر زندگی بشر امروزه شده است . برنامه ریزی برای بحران فرصت های مهمی را برای سازمان ها بوجود میاورد. با توجه به نقش گسترده رسانه ها در ابعاد مختلف زندگی بشر و رشد روز افزون استفاده از اینترنت و فضای مجازی ، شناسایی نقش این رسانه های نوین در مدیریت بحران های اجتماعی ضروری است. لذا هدف اصلی این تحقیق ارائه الگوی مناسب برای استفاده از فضای مجازی در مدیریت بحران است. در این تحقیق به منظور رسیدن به اهداف ، به بررسی آثار و نظرات افراد صاحب نظر حوزه های مدیریت بحران و رسانه از طریق مصاحبه و روش کتابخانه ای پرداخته و براي تجزیه وتحلیل نتايج مصاحبه ، از تحلیل محتوای مصاحبه ها استفاده شده است. با تفسیر نظرات کارشناسان به این نتیجه رسیدیم که فضای مجازی ابزاری است که میتواند در صورت اتخاذ راهبرد مناسب در جهت کنترل بحران در مراحل مختلف (به خصوص در بحران های اجتماعی)به خوبی عمل کند و نقش موثری ایفا کند. راه های مختلفی برای کاهش اثرات بحران و مدیریت آن وجود دارد . روش هایی مثل تاکتیک های رسانه ای ، از استراتژی های ارتباطی استفاده میکنند که در این پایان نامه بر روی شیوه های ارتباطی و رسانه ای از طریق فضای مجازی برای مدیریت بحران های اجتماعی تمرکز شده است.
کد نوشتار : 149933