بهره‌گیری از روشهای نوین برای بهینه‌سازی فرآیند برنامه‌ریزی شهری می‌تواند منجر به حل بسیاری از مسائل پیچیده‌ای بشود که تصمیم‌گیرندگان و تحلیل‌گران امور شهری با آن مواجه‌اند. الگوریتم‌های تکاملی چندهدفه را می‌توان باتوجه به گستردگی عوامل درگیر با امور شهری، به عنوان ابزاری مناسب در این زمینه درنظر گرفت. اما باتوجه به ماهیت مکانی بسیاری از امور مرتبط با برنامه‌ریزی شهری، استفاده از الگوریتم‌های تکاملی که عموما روابط مکانی و منطقی موجود میان عوارض در جهان واقعی را نادیده می-گیرند و صرفا به بهینه‌سازی اطلاعات توصیفی عوارض می‌پردازند نمی‌تواند منجر به ارائه راه‌حل‌هایی مناسب برای مسائل پیچیده شهری بشود. در این پایان‌نامه با ارائه‌ی مدلی ابتکاری و نوین، راه‌حلی موثر برای بکارگیری الگوریتم های تکاملی در انواع مسائل مکان-محور به گونه‌ای که امکان تحلیل‌های مکانی نیز وجود داشته باشد، ارائه شده‌است. این مدل ابتدا با استفاده از یک ساختار نوین سلولی-درختی فضای جستجو را کدگذاری می‌کند و سپس با استفاده از عملگرهای ابتکاری ادغام و جهش مکانی در قالب یک جستجوی تکاملی به ارائه راه‌حل‌های مناسب می‌پردازد. مدل ابتکاری توسعه‌یافته بر اساس الگوریتم NSGA-II برای طراحی و برنامه‌ریزی جهت ایجاد یک شهر جدید بکار گرفته شد و نتایج و بررسی‌های حاصل از آن در این مقاله ارائه شده است.
کد نوشتار : 247634