در تحقیق حاضر با بررسی و مقایسه عملکرد شعبات و نمایندگی‌های شرکت بیمه معلم در رابطه با عناصر هشتگانه مدیریت یکپارچه خدمات از دیدگاه مشتریان پرداخته شده است. که در نهایت نتایج حاصله حاکی از آن است که در شعبات و نمایندگی‌های شرکت بیمه معلم بین عملکرد شعبات و نمایندگی‌ها و هر یک از عناصر هشتگانه مدیریت یکپارچه خدمات از دیدگاه مشتریان انطباق وجود دارد.
کد نوشتار : 148310