در سال‌های اخیر استفاده از کاتالیزورهای اسید لوییس تثبیت شده بر روی پلیمر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این کاتالیزورها بعد از استفاده بازیافت شده و دوباره مورد استفاده قرار می‌گیرند و همچنین به خاطر استفاده از بستر جامد غیر قابل حل، جداسازی کاتالیزور از مخلوط واکنش آسان است. هدف این تحقیق تهیه پلی[3،1- فنیلن دی ‌آمین- کو-5،2- پیریدین دی‌کربوکسیلیک اسید] آلومینیوم کلرید و استفاده از آن در کاتالیز واکنش‌های تتراهیدروپیرانیل‌دار کردن الکل‌ها، محافظت زدایی تری‌متیل سایلیل اترها و همچنین تبدیل مستقیم تری‌متیل سایلیل اتر به تتراهیدروپیرانیل اترهای مربوطه است. واکنش الکل‌های مختلف با 3،2- دی هیدرو-H2- پیران در مجاورت مقدار کاتالیزوری از کاتالیزور پلی[3،1- فنیلن دی‌آمین- کو-5،2- پیریدین دی‌کربوکسیلیک اسید] آلومینیوم کلرید در حلال استونیتریل و در دمای اتاق تتراهیدروپیرانیل اترهای مربوطه را با بهره‌های عالی تولید می‌کند. همچنین محافظت زدایی تری‌متیل سایلیل اترها به الکل‌های مربوطه در مجاورت این کاتالیزور پلیمری در دمای اتاق و حلال استونیتریل در شرایط ملایم انجام می‌شود. تبدیل مستقیم تری‌متیل سایلیل اترها به تتراهیدروپیرانیل اترهای مربوطه در مجاورت DHP و مقدار کاتالیزوری از کاتالیزور پلیمری در حلال استونیتریل و در دمای اتاق با بهره‌های عالی انجام می‌شود.
کد نوشتار : 147158