پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل موفقیت تحصیلی براساس سبک های تفکر دانشجویان انجام شده است. روش پژوهش همبستگی و از نوع پیش بینی است. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بجنورد است. نمونه ای به حجم 347 نفر( 134 مرد و213 زن) به شیوه نمونه گیری خوشه ای –طبقه ای انتخاب شدند و پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ – واگنر را تکمیل کردند. برای بررسی موفقیت دانشجویان ، میانگین معدل دو ترم تحصیلی آنها از طریق دانشگاه جمع آوری گردید. داده های این پژوهش با استفاده از روشهای آمار توصیفی ( میانگین،درصد،جداول، نمودار) و استنباطی ( رگرسیون چندمتغیری با روش گام به گام) و همچنین تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل تحلیل شد . یافته های پژوهش در روش آماری رگرسیون چند متغیره نشان داد که سبک های تفکر قانونی، اجرایی، قضایی، سلسله مراتبی با موفقیت تحصیلی رابطه مثبت و معنی دار دارند و از میا ن سبک های تفکر، سبک های تفکر قانونی ، سلسله مراتبی ، داخلی پیش بینی کننده موفقیت تحصیلی دانشجویان بودند. سبک تفکر قانونی، سلسله مراتبی پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی بالا و سبک تفکر داخلی پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی پایین است. برای تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مسیر ، به کمک نرم افزار لیزرل ، اثرات مستقیم سبک های تفکر بر موفقیت تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج به دست آمده در این پژوهش در قالب مدل بیان شده است.نتایج به دست آمده بیانگر آن است که سبک تفکر قانون گذارانه بر موفقیت تحصیلی اثر معنادار دارد. در این مدل متغیرهای پژوهشی توانستند 7 درصد از واریانس موفقیت تحصیلی را پیش بینی نمایند. از دیگر نتایج حاصل شده در این پژوهش کسب شاخص های برازش مطلوب و مناسب مدل با داده های پژوهشی بود .در مجموع نتایج پژوهش حاضر موید آن است که در مطالعه موفقیت تحصیلی دانشجویان توجه به نقش سبک های تفکرنکته ای حائز اهمیت است. وهمچنین یافته ها ی پژوهش نشان داد که رابطه معنی داری بین سبک های تفکر و رشته تحصیلی وجود دارد
کد نوشتار : 145708