با توجه به اینکه سرعت سوختن متلاطم تابعی از سرعت سوختن ورقه ای است، بنابراین سرعت سوختن ورقه ای از پارامترهای اساسی در زمینه احتراق در موتور می باشد. همچنین دما، فشار، نسبت اکی والانس و نوع سوخت از فاکتورهای اساسی سرعت سوختن ورقه ای هستند. در کار حاضر، با طراحی و ساخت بمب حرارتی کروی حجم ثابت همراه تعلیقات مربوطه و استخراج نتایج تجربی فشار-زمان و بهره گیری از کد ترمودینامیکی MALBV سرعت سوختن ورقه ای محاسبه شد. سرعت سوختن ورقه ای مخلوط ایزواکتان و هوا در نسبت های اکی والانس مختلف و همچنین سرعت سوختن مخلوط های گازطبیعی-ایزواکتان با هوا با درصدهای وزنی گازطبیعی 25% ،50%، 75% و 100% در نسبت های اکی والانس 1و فشار اولیه 500kpa و دمای 333k برآورد شد. نتایج حاصله از مخلوط ایزواکتان و هوا نشان می دهد که با افزایش سرعت سوختن ورقه ای افزایش می یابد. همچنین با آزمایش مخلوط گازطبیعی با ایزواکتان، در نسبت اکی والانس 1/0= φ ‌مشاهده شد که در فشارهای بالاتر ازbar 20 سرعت سوختن گازطبیعی کمتر از حالت های دیگر است.
کد نوشتار : 148161