این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه شیوع انواع اختلال های رفتاری دانش آموزان نارسا خوان مقطع ابتدایی با دانش آموزان مقطع ابتدایی انجام شده است . و به این دلیل کلیه مقطع ابتدایی نارسا خوان انتخاب گردیده اند که بررسی تحولی اختلال های رفتاری در این دانش آموزان میسر گردد. روش پژوهشی این تحقیق از نوع علی مقایسه ای می باشد برای انجام این پژوهش جامعه آماری دانش آموزان عادی سه منطقه 10،11 ،6 و برای دانش آموزان نارسا خوان ،کل مراکز اختلا ل های یادگیری دولتی شهر تهران که شامل سه مرکز اختلال های یادگیری 3،2،1 می باشد انتخاب شد. برای نمونه گیری دانش آموزان عادی از روش تصادفی خوشه ای از سه منطقه مذکور به تعداد 115 نفر استفاده شد. برای دانش آموزان نارسا خوان به دلیل کمبود حجم جامعه آماری تمام افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب ، که تعداد 51 را شامل می شدند. و نهایتا پرسشنامه آخنباخ ( فرم معلم و والدین ) جهت بررسی اختلال های رفتاری دانش آموزان اجرا شد. نتایج تحقیق نشان داد میزان شیوع اختلا ل های رفتاری دانش آموزان نارسا خوان برابر 54/9 درصد ، و میزان شیوع اختلال ها ی رفتاری در دانش آموزان عادی برابر با 5/15 درصد برآورد شده است و همچنین تفاوت میزان شیوع اختلال های رفتاری دانش آموزان نارسا خوان نسبت به دانش آموزان عادی (سوم وچهارم )ابتدایی درسطح 0/01معنادار بوده است و همچنین می توان بر اساس نتایج تحقیق چنین نتیجه گرفت که میزان شیوع اختلال های رفتاری دانش آموزان نارسا خوان در این تحقیق به نسبت تحقیقات انجام گرفته در خارج و داخل در این حوزه در سطح متوسط قرار دارد با توجه به بر آورد میزان شیوع اختلال های رفتاری در این دانش آموزان، می توان برنامه های جهت پیشگیری و تدوین راهبردهای آموزشی بهتر برای کاهش این اختلال ها از طرف معلمان و دست اندر کاران آموزش اتخاذشود
کد نوشتار : 145631