دریاچه ارومیه بزرگ‌ترین دریاچه داخلی کشور و دومین دریاچه آب شور جهان محسوب می‌شود. این دریاچه زیستگاه پرندگان، جانوران و حیوانات آبزی بسیاری بوده و از منظرهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی اهمیت بالایی در کشور دارد. طی ده سال اخیر به علل خشکسالی، اضافه برداشت از منابع سطحی آب و احداث سد بر رودخانه‌های ورودی دریاچه، تراز آب آن به شدت کاهش یافته و یک‌چهارم وسعت دریاچه (150 هزار هکتار) به شوره‌زار تبدیل شده‌ است. هدف این تحقیق شناسایی عوامل اصلی ذکر شده بر تراز آب دریاچه ارومیه می‌باشد. بدین منظور مدل شبیه‌سازی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با استفاده از روش تحلیل پویایی سیستم تهیه شده و نسبت به سناریوهای مربوط به علل کاهش آب، تراز آب دریاچه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشانگر آن است که از بین این عوامل بررسی شده، احداث چهار سد منتخب در حدود 25% ، تغییرات بارش بر سطح دریاچه در حدود 10% و اضافه برداشت از منابع آب سطحی 65% در کاهش تراز آب دریاچه در سالهای اخیر تاثیر داشته است.
کد نوشتار : 145822