اخلاق از حوزه های مهم زندگی است، فیلسوفان اخلاق در فلسفه اخلاق و همچنین در فرا اخلاق (یا اخلاق نقدی ویا اخلاق تحلیلی) با نگاهی فلسفی به بررسی مسائل مرتبط با اخلاق می پردازند، یکی از این مسائل مهم این است که آیا ارزش های اخلاقی دارای واقعیت اند یا صرفا ابداع انسان اند و به تعبیر دیگر آیا جملات اخلاقی صرفا انشائی هستند و بیان خواست و احساسات گوینده اند یا اخباری هستند، یعنی قضیه اند و دارای مابازاء خارجی می باشند. حال روی این فرض که محمولات این قضایا عینی باشد، آیا عینیت این قضایا به صورت عینیت قضایای تجربی می باشد یا عینیت قضایای اخلاقی از گونه ی دیگر است و اگر از گونه دیگر است این عینیت به چه نحو می باشد؟ بحث عینیت گرایی در اخلاق از یک حیث در وجودشناسی اخلاق و از حیث دیگر در شناخت گرایی طرح می‌شود. در عینیت‌گرایی برخی شناخت‌گرا و برخی ناشناخت‌گرا هستند. شاخه‌ای از شناخت گرایی همان رئالیسم اخلاقی است. اما، غیررئالیست ها فکر می کنند، که ما در جهانی به سر می بریم که هیچ ارزش عینی در آن وجود ندارد و بنابر نظر این گروه، انسان تصورات خود را از ارزش های اخلاقی بر اساس اینکه انسان مخلوقی با احساس و نیاز و امیال خاص است بدست می آورد و بنابراین سرچشمه ارزش ها در خود انسان می باشد.در برابر غیرواقع‌گرایان، واقع‌گرایان اخلاقی هستند که مدعی‌اند ارزش های اخلاقی را باید در جهان خارج یافت و حقایق اخلاقی وجود دارند و ما می توانیم آنها را کشف کنیم و درستی و نادرستی اخلاقی یک امر به احساس ما درباره آن بستگی ندارد. پژوهش حاضر با هدف شناخت نظریه واقع‌گرایی اخلاقی، ارزیابی دلایل واقع‌گرایان، آشنایی با انتقادات واقع‌گرایان از دیدگاه های رقیب و نقد واقع‌گرایی اخلاقی صورت گرفته است. این رساله با به کارگیری از روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، روزنامه ها و مجلات و اطلاعات اینترنتی انجام شده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش واقع‌گرایان اخلاقی استدلال می‌کنند که در عالم حقایق اخلاقی مستقل از باورها و احساسات، امیال و... وجود دارند و گزاره‌ها و احکام اخلاقی، گزاره‌های خبری هستند که دارای مابه ازاء خارجی هستند که خبر از واقعیتی می‌دهند و قابلیت صدق و کذب را دارند. اما از نظر مخالفان واقع‌گرایی، در عالم حقایق اخلاقی وجود ندارند و آن‌ها صرفا ابراز احساسات هستند و گزاره‌های اخلاقی انشائی هستند و قابلیت صدق و کذب را ندارند. واقع‌گرایی با چهار چالش از طرف مخالفان خود روبه رو است که واقع‌گرایان به این چالش‌ها به دو صورت نقدی و نقضی پاسخ می-دهند و به گونه ای چالش‌های وارده را به مخالفان خود ارجاع می‌دهند.
کد نوشتار : 158548