هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش موسيقي به روش ارف بر يادگيري مهارت هاي پايه رياضي کودکان پیش دبستان مي باشد. جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه کودکان پنج سال منطقه 3 تهران می باشند. در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است . پس از استاندارد کردن آزمون ریاضی برای کودکان 5 سال، برای اینکه بتوانیم کودکان دو گروه (کنترل و آزمایش) را از لحاظ هوشی همسان کنیم (تا بتوانیم اثر هوش را در این پژوهش خنثی سازیم)، از مقیاس هوشی وکسلر کودکان پيش دبستان (ويپسي) استفاده کرده ایم. برای این کار از هر دو گروه، ابتدا 25 کودک 5 ساله انتخاب نمودیم. سپس از بین کودکان این دو گروه (آزمایش و کنترل) کودکانی که نمره هوشی آنها بین دامنه 130-110 قرار داشت، انتخاب شده اند. پس از تعیین این دسته از کودکان، 15کودک برای هر یک از گروههای کنترل و آزمایش به عنوان نمونه انتخاب شده اند. سپس گروه آزمايش به مدت ۳ ماه، هفته‌ای یک جلسه دو ساعته در آموزشگاه، موسیقی آموزش دیده اند . آزمون " سنجش مهارت های پایه ریاضی کودکان" روی هر دو گروه اجرا و در نهایت، نمره ای را که هر کودک در این آزمون کسب کرده است، به تفکیک مؤلفه‌های اصلی آزمون، به عنوان پیش آزمون و پس آزمون محاسبه و ثبت گردید. سپس با استفاده از روش آماري T اختلافي، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتايج تحليل داده ها نشان داده است از بين پنج فرضيه بررسي شده در اين تحقيق، چهار فرضيه مبني بر اثر بخشي آموزش موسيقي به روش ارف بر يادگيري مهارت هاي طبقه بندي كردن،‌ نگهداري ذهني عددي، هندسه و تشخيص شباهت ها و تفاوت های كودكان پيش دبستان تاييد شده است، اما در مورد تاثير آموزش موسيقي به روش ارف بر مهارت رديف كردن كودكان پيش دبستان ، تفاوت معناداري بين گروه آزمايش و كنترل مشاهده نشد.
کد نوشتار : 145623